Socijalni program

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti namijenjene su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama. Svrha ovog programa je osigurati građanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

DJELOKRUG RADA

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne sugrađane).

 
SOCIJALNO VIJEĆE

Socijalno vijeće Grada Opatije, kao savjetodavno tijelo imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova.

 

Gradsko vijeće Grada Opatije je na sjednici održanoj dana 3.studenog 2021.godine usvojilo Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, a koja stupa na snagu i primjenjuje se od 1.siječnja 2022.godine.

Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ( Neslužbeni pročišćeni tekst Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti )

 

 

jannis-lucas-hzbQD8wz70c-unsplash

PRAVA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA

Pravo na naknadu za troškove stanovanje

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji ispunjava socijalni uvjet.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima,  a isplaćuje se mjesečno direktno korisnicima:

– u visini 50% zajamčene minimalne naknade,
– u visini 50% zajamčene minimalne naknade umanjene za troškove mjesečne najamnine najmoprimcu gradskog stana,
– u visini 100% zajamčene minimalne naknade, najmoprimcu sa slobodno ugovorenom najamninom, uz predočenje pravovaljanog Ugovora o najmu.

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može se odobriti i korisniku kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Korisnici prava na pomoć za stanovanje stječu pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, a sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (»Narodne novine« 112/10.). Grad Opatija dostavit će isporučitelju vodnih usluga na području Grada Opatije podatke o osobama na osnovu kojih će se istima zaračunavati cijena vodnih usluga.

Korisnicima prava na pomoć za stanovanje Grad Opatija podmirivati će troškove javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na osnovi ispostavljenih računa pružatelja javne usluge.

Pravo na naknadu za troškove stanovanje

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

Pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, za korisnike godinu dana prije polaska u osnovnu školu, roditelji ne moraju biti zaposleni.

Pravo na financiranje poludnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet bez obzira na radno-pravni status roditelja.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1. – 4. razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet te ukoliko su roditelji zaposleni.

Iznimno, Socijalno vijeće Grada Opatije može odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra za socijalnu skrb i osnovne škole preporuče produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji.

 

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole) za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

Pravo na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike

Pravo na financiranje javnog prijevoza ostvaruje korisnik s mirovinom do 2.000 kuna (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak).

Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom

Pravo na financiranje javnog prijevoza (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% i više.

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji sljedeće uvjete:

– muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i
– žene, koje su krv darivale 40 puta i više.

OBLICI POMOĆI

Pomoć za poticanje nataliteta

Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to:

– za prvo dijete u visini od 10.000 kn,
– za drugo dijete u visini od 15.000 kn,
– za treće dijete u visini od 20.000 kn,
– za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 5.000 kn.

Pomoć iz stavka 1.moguće je ostvariti ukoliko se ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da se zahtjev podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta
– da podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije minimalno 5 godina u kontinuitetu 
– da dijete od rođenja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije.

Iznimno, podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) koji nema prebivalište na području Grada Opatije minimalno 5 godina u kontinuitetu ali u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije i ispunjava preostala dva uvjeta iz stavka 2. ovog članka, ostvaruje pomoć za novorođeno dijete u visini od 1.500 kn.

 

 

Pomoć obiteljima sa 4 i više djece

Roditeljima s prebivalištem na području Grada Opatije, koji imaju četvero i više djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu s roditeljima, a nemaju zasnovanu vlastitu obitelj, osiguravaju se sljedeći oblici novčanih pomoći:

– za svako dijete koje pohađa dječji vrtić : 1.500 kuna godišnje ako je dijete u poludnevnom programu ili 3.000 kuna godišnje ako je dijete u cjelodnevnom programu,
– za svako dijete osnovnoškolskog uzrasta 1.500 kuna godišnje, a ako dijete pohađa produženi boravak 3.000 kuna godišnje,
– za svako dijete srednjoškolskog uzrasta 2.000 kuna godišnje,
– za svako dijete koje je redovan student na visokoškolskim ustanovama u RH, a nije korisnik stipendije po drugoj osnovi 5.000 kuna godišnje i nije starije od 25 godina.

 

Pomoći se mogu ostvariti pod uvjetom da:

– jedan od roditelja ime prebivalište na području Grada Opatije kontinuirano u razdoblju od 10 godina,
– da djeca i studenti ne ostvaruju prava i pomoći po drugim osnovama propisanim ovom Odlukom na temelju uvjeta prihoda, socijalnog ili posebnog uvjeta,
– da učenici osnovne i srednje škole te redovni studenti izvršavaju svoje propisane obveze,
– da dijete koje studira, ponovno ne upisuje istu godinu studija ili ima upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini.

Pomoć za djecu s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja nadležnog tijela te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/li mentalnog oštećenja. Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se sufinanciranje prijevoza i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ukoliko je za navedene oblike pomoći sufinanciranje osigurano od strane nadležnog Ministarstva, ustanovi koju dijete pohađa sufinancira se razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno Ministarstvo. Iznimno, navedene oblike pomoći mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju i nakon 18-te godine života odnosno dok redovito pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, a najduže do 22.godine života.

Osim ovih pomoći djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatne pomoći, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih. Ostvarivanje oblika pomoći započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca, a nakon podnošenja zahtjeva. Iznimno, korisnik ostvaruje pomoć i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Socijalnog vijeća Grada Opatije, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama. Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.500 kn. Iznimno, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, taj iznos može biti i veći ukoliko je uskraćena usluga (isključena struja ili voda).

U jednokratne novčane pomoći ne uračunava se vrijednost poklon paketa hrane najugroženijim stanovnicima Grada Opatije, a koji se dodjeljuju dva puta godišnje, za Uskrs i Božić. Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova.

Pomoć za umirovljenike

Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva:

– koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe), a što se dokazuje rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu ili

– s mirovinom do 4.000 kn ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 4.000 kn, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka  Porezne uprave za prethodnu godinu.

Korisnik mirovine koji je status umirovljenika ostvario u godini koja prethodi godini ili u godini podnošenja zahtjeva, dužan je dostaviti i rješenje o priznavanju prava na mirovinu. Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.  

U prihod se ne računaju :

– novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,

– socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,

– doplatak za djecu,

– stipendije učenika i studenata,

– godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,

– novčana naknada za tjelesno oštećenje,

– ortopedski dodatak,

– doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,

– primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

– sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć umirovljenicima iznosi:

  • 1.400 kn godišnje za umirovljenike i korisnike prava na nacionalnu naknadu čiji prihod iznosi do 2.000 kn
  • 1.200 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznosi od 2000,01 do 3.000 kn i
  • 1.000 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznos od 3.000,01 do 4.000 kn.

Pomoć se doznačuje  2 puta godišnje, na način da se polovica iznosa pomoći doznačuje u mjesecu ožujku/travnju, a druga polovica iznosa u mjesecu prosincu.

Korisnik koji zahtjev za pomoć u tekućoj godini podnese do kraja veljače, ostvaruje pomoć u punom iznosu, dok korisnik koji zahtjev podnese nakon veljače, ostvaruje pravo na polovicu iznosa. Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada.Pomoć za umirovljenike s mirovinom do 1.300 kuna

Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom 1.300 kn i manjom ukoliko obitelj ispunjava uvjet prihoda. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja veljače.

Pomoć umirovljenicima iznosi 300 kn mjesečno, a doznačuje se 2 puta godišnje; u travnju za razdoblje od siječnja do lipnja i u srpnju za razdoblje od srpnja do prosinca.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i ugovorenom policom dopunskog zdravstvenog osiguranja:

– koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe) ili

– s mirovinom do 4.000 kn ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 4.000 kn, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka  Porezne uprave za prethodnu godinu.

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.  

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 840 kn godišnje.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada, a isplaćuju se do kraja mjeseca prosinca tekuće godine.

Iznimno, pomoć ne mogu ostvariti korisnici kojima se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja, a temeljem Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20) podmiruje iz državnog proračuna.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pomoć i njega u kući

Program pomoći u kući ostvaruje korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a temeljem procjene liječnika, prijeko potrebna pomoć druge osobe te ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 4 (četiri) sata tjedno. Pomoć u kući može obuhvatiti:

– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa i drugo),
– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
– zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Za ostvarivanje ovog oblika pomoći, kontaktirati Gradsko društvo Crvenog križa Opatija; T 712 577

Preventivni ultrazvučni pregled po izboru (abdomen, dojka, prostata, štitnjača)

Ultrazvučni pregled po izboru (abdomen, dojka, prostata, štitnjača) namijenjeni su građanima Opatije starijima od 40 godina.

Zahtjevi se predaju u pisarnicu Grada Opatije, a za termin pregleda ugovara se direktno u Poliklinici Kantrida-Dental (pon-pet 8-19h, sub 8-13h) na telefon 634-313. Korisnik plaća participaciju u visini od 30,00 kn u Poliklinici Kantrida-Dental po obavljenom pregledu.

Korisnik je dužan dogovoriti termin pregleda (NE I OBAVITI PREGLED) u roku od 15 dana od dana izdavanja potvrde, u protivnom ista prestaje važiti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije – neslužbeni pročišćeni tekst

Opatija