Socijalni program

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti namijenjene su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama. Svrha ovog programa je osigurati građanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

DJELOKRUG RADA

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne sugrađane).

 
SOCIJALNO VIJEĆE

Socijalno vijeće Grada Opatije, kao savjetodavno tijelo imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova.

Gradsko vijeće Grada Opatije je na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2022. godine usvojilo Odluku o socijalnoj skrbi, a koja je stupila na snagu od 1. siječnja 2023. godine.

jannis-lucas-hzbQD8wz70c-unsplash

PRAVA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA

Pravo na naknadu za troškove stanovanje

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku koji ispunjava socijalni uvjet.

Visina naknade za troškove stanovanja odobrava se korisniku u visini 100 % zajamčene minimalne naknade koja mu je određena rješenjem nadležnog Zavoda za socijalnu skrb. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinjkovitosti zgrade, a u skladu sa Zakonom. Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se korisniku, u pravilu do kraja mjeseca za tekući mjesec. Korisnicima prava koji su najmoprimci gradskog stana, naknada se isplaćuje umanjena za troškove mjesečne najamnine gradskog stana. Korisnik koji je radno sposoban ili djelomično radno sposoban u obvezi je odazivati se pozivu Grada na rad za opće dobro kada se za istim ukaže potreba, a temeljem odluke gradonačelnika.

 

Pravo na plaćanje cijene vodnih usluga, prikupljanja otpada, pomoć za blagdane

Korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja stječe pravo na plaćanje cijene vodnih usluga ispod osnovne cijene vodnih usluga, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, sukladno Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (“Narodne novine broj 112/10). Grad za korisnike podmiruje razliku između osnovne cijene vodne usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani, temeljem ispostavljenog računa pružatelja vodnih usluga. Korisnik ostvaruje ovo pravo sve dok ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja stječe pravo na plaćanje cijene prikupljanja otpada (biorazgradivog i miješanog), ako je evidentiran kao korisnik kod pružatelja usluge. Grad za korisnike podmiruje trošak prikupljanja otpada temeljem ispostavljenog računa pružatelja usluge prikupljanja otpada. Korisnik ostvaruje pravo sve dok ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja stječe pravo na novčanu pomoć za blagdane. Novčana pomoć iznosi 200,00 EUR godišnje, a doznačuje se dva puta godišnje, polovica iznosa u mjesecu ožujku/travnju, a druga polovica u mjesecu prosincu. Korisnik prava na naknadu za troškove stanovanja stječe pravo na novčanu pomoć ako u mjesecu isplate ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja.

Pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet, uvjet udomiteljstva te ukoliko su roditelji zaposleni. 

Iznimno, za korisnike godinu dana prije polaska u osnovnu školu, roditelji ne moraju biti zaposleni.

Pravo na financiranje poludnevnog boravka u dječjem vrtiću s ručkom za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet ili uvjet udomiteljstva bez obzira na radno-pravni status roditelja.

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet ili uvjet udomiteljstva.

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1. – 4. razreda osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava uvjet prihoda ili posebni uvjet ili uvjet udomiteljstva te ukoliko su roditelji zaposleni.

 

Pravo na sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica za učenike osnovne škole

Učenicima osnovne škole osiguravaju se udžbenici i radne bilježnice za obvezne predmete.
Način ostvarivanja prava propisivat će se odlukom gradonačelnika za svaku školsku godinu.

 

Pravo na sufinanciranje udžbenika učenicima srednje škole

Učenicima srednjih škola osigurava se sufinanciranje nabave udžbenika.
Način ostvarivanja prava propisivat će se odlukom gradonačelnika za svaku školsku godinu.

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole

Pravo na financiranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do sjedišta škole) za pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet ili uvjet udomiteljstva.

Pravo na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike

Pravo na financiranje javnog prijevoza za umirovljenike (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s mirovinom 350 EUR/2.637,08 kn (u iznos mirovine ulazi i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru i zaštitni dodatak).

Pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom

Pravo na financiranje javnog prijevoza (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% i više.

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji sljedeće uvjete:

– muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i
– žene, koje su krv darivale 40 puta i više.

OBLICI POMOĆI

Pomoć za poticanje nataliteta

Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to:

– za prvo dijete u visini od 1.350 EUR/10.171,58 kn,
– za drugo dijete u visini od 2.000 EUR/15.069,00 kn,
– za treće dijete u visini od 2.700 EUR/20.343,15 kn,
– za svako sljedeće dijete iznos se povećava za 700 EUR/5.274,15 kn.

Pomoć iz stavka 1. moguće je ostvariti ukoliko se ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da se zahtjev podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta
– da podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište, za strance boravište, na području Grada Opatije minimalno 5 godina u kontinuitetu 
– da dijete od rođenja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije.

Iznimno, podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) koji nema prebivalište, za strance boravište, na području Grada Opatije minimalno 5 godina u kontinuitetu ali u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije i ispunjava preostala dva uvjeta iz stavka 2. ovog članka, ostvaruje pomoć za novorođeno dijete u visini od 250 EUR/1.883,63 kn.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ima korisnik s medicinskom indikacijom po preporuci odabranog liječnika pedijatra. Korisnik pravo može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

 

Pomoć obiteljima sa 4 i više djece

Roditeljima s prebivalištem na području Grada Opatije, koji imaju četvero i više djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu s roditeljima, a nemaju zasnovanu vlastitu obitelj, osiguravaju se sljedeći oblici novčanih pomoći:

– za svako dijete koje pohađa dječji vrtić: 200 EUR/1.506,90 kuna godišnje ako je dijete u poludnevnom programu ili 300 EUR/2.260,35 kuna godišnje ako je dijete u cjelodnevnom programu,
– za svako dijete koje pohađa osnovnu školu 200 EUR/1.506,90 kuna godišnje, a ako dijete pohađa produženi boravak 400 EUR/3.013,80 kuna godišnje,
– za svako dijete koje pohađa srednju školu 300 EUR/2.260,35 kuna godišnje,
– za svako dijete koje je redovan student na visokoškolskim ustanovama u RH, a nije korisnik stipendije po drugoj osnovi i nije starije od 25 godina 700 EUR/5.274,15 kuna godišnje.

Pomoći se mogu ostvariti pod uvjetom da:

– jedan od roditelja ime prebivalište na području Grada Opatije kontinuirano u razdoblju od 10 godina,
– da djeca i studenti ne ostvaruju prava i pomoći po drugim osnovama propisanim ovom Odlukom na temelju uvjeta prihoda, socijalnog, posebnog uvjeta, uvjeta udomiteljstva te drugih Odluka Grada.
– da učenici osnovne i srednje škole ne ponavljaju razred te da redovni studenti izvršavaju svoje propisane obveze, da ponovno ne upisuju istu godinu studija ili imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini.

Pomoć za djecu s teškoćama u razvoju

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja nadležnog tijela te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/li mentalnog oštećenja. Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se sufinanciranje prijevoza i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ukoliko je za navedene oblike pomoći sufinanciranje osigurano od strane nadležnog Ministarstva, ustanovi koju dijete pohađa sufinancira se razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno Ministarstvo. Iznimno, navedene oblike pomoći mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju i nakon 18. godine života odnosno dok redovito pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, a najduže do 22. godine života.

Osim ovih pomoći djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatne pomoći, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih. 

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Socijalnog vijeća Grada Opatije, a može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama. Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše tri puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 300 EUR. Iznimno, za podmirenje troškova potrošnje električne energije i/li vode, taj iznos može biti i veći ukoliko je uskraćena usluga (isključena struja ili voda).

Pomoć za umirovljenike

Pravo na pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva:

– koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe), a što se dokazuje rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu ili

– s mirovinom do 570,00 EUR ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 570,00 EUR, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka  Porezne uprave za prethodnu godinu.

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.  

U prihod se ne računaju :

– novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,

– socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,

– doplatak za djecu,

– stipendije učenika i studenata,

– godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,

– novčana naknada za tjelesno oštećenje,

– ortopedski dodatak,

– primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,

– sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć umirovljenicima iznosi:

  • 200,00 EUR godišnje za umirovljenike čiji mjesečni prihod iznosi do 350,00 EUR
  • 170 EUR godišnje za umirovljenike čiji mjesečni prihod iznosi od 350,01 do 450,00 EUR
  • 140,00 EUR godišnje za umirovljenike čiji mjesečni prihod iznosi od 450,01 do 570,00 EUR

Pomoć se doznačuje  2 puta godišnje, na način da se polovica iznosa pomoći doznačuje u mjesecu ožujku/travnju, a druga polovica iznosa u mjesecu prosincu.

Korisnik koji zahtjev za pomoć u tekućoj godini podnese do kraja veljače, ostvaruje pomoć u punom iznosu, dok korisnik koji zahtjev podnese nakon veljače, ostvaruje pravo na polovicu iznosa. 

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada.Pomoć za umirovljenike s mirovinom do 250,00 EUR

Pomoć za umirovljenike ostvaruje korisnik s mirovinom do 250,00 EUR ukoliko obitelj ispunjava uvjet prihoda. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja veljače.

Pomoć umirovljenicima iznosi 100 EUR, a doznačuje se 2 puta godišnje; u travnju za razdoblje od siječnja do lipnja i u srpnju za razdoblje od srpnja do prosinca.


Pravo na novčanu pomoć za blagdane osobama s invaliditetom

Pravo na novčanu pomoć za blagdane osobama s invaliditetom ostvaruje korisnik stariji od 18 godina koji temeljem rješenja Zavoda za socijalnu skrb ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.

Novčana pomoć iznosi 200,00 EUR, a  doznačuje se dva puta godišnje, na način da se polovica iznosa pomoći doznačuje u mjesecu ožujku/travnju, a druga polovica iznosa u mjesecu prosincu.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini, podnose se do kraja listopada.

Korisnik koji zahtjev za pomoć u tekućoj godini podnese do kraja veljače, ostvaruje pomoć u punom iznosu, dok korisnik koji zahtjev podnese nakon veljače, ostvaruje pravo na polovicu iznosa.

Pomoć umirovljenicima za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje korisnik s prebivalištem na području Grada Opatije najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i ugovorenom policom dopunskog zdravstvenog osiguranja:

– koji ostvaruje pravo na nacionalnu naknadu (sukladno Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe) ili

– s mirovinom do 570 EUR ukoliko udovolji uvjetu prihoda u visini do 570 EUR, a što se dokazuje zadnjim odreskom od mirovine i potvrdom o visini dohodaka i primitaka  Porezne uprave za prethodnu godinu.

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen zahtjev za ostvarivanje pomoći. Prihod čine sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a evidentiran je na potvrdi o visini dohodaka i primitaka.  

U mjesečni iznos mirovine uračunava se i mirovina koja se ostvaruje po međunarodnom ugovoru te zaštitni dodatak.

Pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi koliko iznosi polica na godišnjoj razini koju korisnici plaćaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Zahtjevi za pomoć u tekućoj godini podnose se do kraja listopada, a isplaćuju se do kraja mjeseca prosinca tekuće godine.

Iznimno, pomoć ne mogu ostvariti korisnici kojima se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja, a temeljem Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20) podmiruje iz državnog proračuna.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pomoć i njega u kući

Program pomoći u kući ostvaruje korisnik kojem je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju, a temeljem procjene nadležnog tijela, prijeko potrebna pomoć druge osobe te ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 4 (četiri) sata tjedno. Pomoć u kući može obuhvatiti:

– organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, pomoć pri pripremanju obroka, pranje suđa i drugo),
– obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
– zadovoljavanje ostalih svakodnevnih potreba.

Za ostvarivanje ovog oblika pomoći, kontaktirati Gradsko društvo Crvenog križa Opatija; T 712 577

Preventivni ultrazvučni pregled po izboru (abdomen, dojka, prostata, štitnjača)

Ultrazvučni pregled po izboru (abdomen, dojka, prostata, štitnjača) namijenjeni su građanima Opatije starijima od 40 godina.

Zahtjevi se predaju u pisarnicu Grada Opatije, a za termin pregleda ugovara se direktno u Poliklinici Kantrida-Dental (pon-pet 8-19h, sub 8-13h) na telefon 634-313. Korisnik plaća participaciju u visini od 5 EUR u Poliklinici Kantrida-Dental po obavljenom pregledu.

Korisnik je dužan dogovoriti termin pregleda (NE I OBAVITI PREGLED) u roku od 15 dana od dana izdavanja potvrde, u protivnom ista prestaje važiti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)

Opatija