Prijava nepravilnosti

Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Službenik za prijavu nepravilnosti

Osoba za nepravilnosti je, sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15 i 102/19), osoba imenovana od strane odgovorne osobe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 Obveze osobe za nepravilnosti su:

  1. za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
  2. obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti
  3. procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
  4. odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  5. predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
  6. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  7. pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.
SLUŽBENIK ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI
 
Mr. sc. Biserka Čerina Barić, dipl. oec.
tel. 051 680 148
e-mail: [email protected]
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

Osoba za nepravilnosti je ujedno i povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 17/19 ) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Zakonski i drugi akti

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)
Opatija