Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana. U primjeni je od 25. svibnja 2018. godine u svim zemljama članicama EU, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

Službenik za zaštitu osobnih podatka

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podatakazakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obrati za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:
– na informacije o obradi vaših osobnih podataka
– ishoditi pristup osobnim podacima o sebi
– tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka
– zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita
– prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka
– zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Tamara Pičuljan Bajt, dip. iur.
tel. 051 680 117
e-mail: [email protected]
Maršala Tita 3

HR – 51410 Opatija

Što su osobni podaci

Svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati.

Odnosno, svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć dodatnih identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Primjer: ime i prezime, adrese stanovanja, e-mail adrese, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o lokaciji, mrežni identifikator, podaci o stručnoj kvalifikaciji, radnom mjestu, broj telefona, IP adresa i drugo.

Opatija