Odluke i akti Gradskog vijeća

16. sjednica GV-a

Proračun Grada Opatije za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024 i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Ostali akti:

Odluka o porezima Grada Opatije_2023

14. sjednica GV-a

II izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu  

Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu

13. sjednica GV-a

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022.g

12. sjednica GV-a

Odluka o zaduženju Grada Opatije za energetsku obnovu javne rasvjete

11. sjednica GV-a

I izmjene i dopune proračuna Grada Opatije za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu proračuna za 2021.g

Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2022 godinu

10. sjednica GV-a

Godišnje izvršenje proračuna Grada Opatije za 2021. godinu , Privitak izvršenju proračuna _analitika primici-izdaci 2021

6. sjednica GV-a

Odluka o izvršavanju proračuna za 2022

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2022 I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023-2024

4. sjednica GV-a

I izmjene proračuna 2021. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021.

2. sjednica GV-a

Proračun 2021.

Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021

Ostali akti:

Odluka o porezima Grada Opatije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

16. sjednica GV-a

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Programa zaštite divljači Grada Opatije za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine; Program zaštite divljači Grad Opatija

14. sjednica GV-a

II izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infranstrukture za 2022. godinu

13. sjednica GV
Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije

 Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije

12. sjednica GV

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u gradu Opatiji

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

11. sjednica GV

I dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022 g

I izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022 g

I izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređanja komunalne infrastrukture za 2022

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom

Suglasnost na izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

10. sjednica GV

Odluka o grobljima na području Grada Opatije i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja

Odluka o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

9. sjednica GV

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

8. sjednica GV

Odluka o načinu realizacije projekta modernizacije javne rasvjete na području grada Opatije led tehnologijom

7. sjednica GV

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

6. sjednica GV

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022

Program gradjenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022

Program održavanja komunalne infrastrukture.doc

Program utroška spomeničke rente za 2022

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022

5. sjednica GV

Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Odluka o povećanju temeljnog kapitala KD Autotrolej

Odluka o uvođenju naplate parkirnih mjesta s vremenskim ograničenjem

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja

4. sjednica GV

I. Izmjenu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Odluka o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja turističkih autobusa
I Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
I Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.

 
3. sjednica GV

Izvješće o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

16. sjednica GV-a

Odluka o socijalnoj skrbi

Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2023. godinu

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2023.g

14. sjednica GV-a

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi R K Jeretov za školsku godinu 2022_2023

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Sječjeg vrtića Opatija

 
13. sjednica GV-a

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama

 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IX izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opatija

12. sjednica GV-a

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja dr

9. sjednica GV-a

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga_

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VIII izmjene i dopune statuta Dječjeg vrtića

8. sjednica GV-a

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za OŠ Rikard Katalinić Jeretov

6. sjednica GV-a

Zaključak program javnih potreba u sportu za 2022

Izvedben plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2022

5. sjednica GV-a

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Odluka produženi boravak u Osnovnoj školi

2. sjednica GV-a

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za pedagošku god 2021./2022.

16. sjednica GV-a

Imenovanje mrtvozornika – zaključak

Rješenje o razrješenju i izboru člana komisije za statut poslovnik i normativnu djelatnost

 
15. sjednica GV-a

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

Rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Opatije

10. sjednica GV-a

Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista Opatija

6. sjednica GV-a

Rješenje o imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića

Odluka o prestanku mandata v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića

5. sjednica GV-a

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije

4. sjednica GV-a

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova povjerestva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

3. sjednica GV-a

Odbor za međunarodnu međužupanijsku međugradsku i međuopćinsku suradnju
Odbor za mjesnu samoupravu
Odbor za mlade
Odbor za predškolski odgoj obrazovanje i znanost
Odbor za proračun i financije
Odbor za prostorno uređenje planiranje i zaštitu okoliša
Odbor za sport i rekreaciju
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice
Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
Rješenje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
Uređivčački savjet za list Opatija
Etički odbor i Odbora za pitanja nacionalnih manjina.doc
Komisija za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata
Ocjenjivački sud za dodjeu javnih priznanja Grada Opatije
Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za gospodarstvo poduzetništvo i turizam
Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja

2. sjednica GV-a

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“
Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

ARHIVA – dokumenti do lipnja 2021.

Opatija