Odluke i akti Gradskog vijeća

26. sjednica GV-a

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2024. g.

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije za 2024. godinu

24. sjednica GV-a

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Opatije

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2024. godinu-usvjeno

Proračun Grada Opatije za 2024. godinu i projekcije proračuna 2025-2026. g.

23. sjednica GV-a

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu

22. sjednica GV-a

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

20. sjednica GV-a

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Opatije za 2022. godinu

19. sjednica GV-a

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2022 godinu

17. sjednica GV-a

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vij

16. sjednica GV-a

Proračun Grada Opatije za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024 i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Ostali akti:

Odluka o porezima Grada Opatije_2023

14. sjednica GV-a

II izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2022. godinu  

Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu

13. sjednica GV-a

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022.g

12. sjednica GV-a

Odluka o zaduženju Grada Opatije za energetsku obnovu javne rasvjete

11. sjednica GV-a

I izmjene i dopune proračuna Grada Opatije za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu proračuna za 2021.g

Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2022 godinu

10. sjednica GV-a

Godišnje izvršenje proračuna Grada Opatije za 2021. godinu , Privitak izvršenju proračuna _analitika primici-izdaci 2021

6. sjednica GV-a

Odluka o izvršavanju proračuna za 2022

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2022 I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023-2024

4. sjednica GV-a

I izmjene proračuna 2021. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 

Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021.

2. sjednica GV-a

Proračun 2021.

Odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021

Ostali akti:

Odluka o porezima Grada Opatije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

28. sjednica GV-a

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

27. sjednica GV-a

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za vremensko razdoblje 2024. – 2028.

Kartografska podloga – Plan upravljanja pomorskim dobrom

Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Opatije za 2024.

26. sjednica GV-a

Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2024. g

25. sjednica GV-a

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

kartografski prikaz uz Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom

Odluka o redu na pomorskom dobru

Odluka_Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoza 2024.g.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za vremensko razdoblje 2024._2028.

kartografska podloga uz Plan upravljanja pomorskim dobrom

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite na područje Grada Opatije za razdoblje od 2024. do 2027.

24. sjednica GV-a

odluka o ispravku II izmjene programa građenja komunalne infrastrukture za 2023.g.

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o odabiru – dodjela koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova

odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja gradske knjižnice i čitaonice v.c.emin opatija

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Program utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu

23. sjednica GV-a

II. izmjena Programa gradjenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

22. sjednica GV-a

Odluka o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Opatije

Odluka o prihvaćanju inicijative i prijedloga o promjeni područja mjesnih odbora

Godišnji Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije za 2023. godinu

Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

20. sjednica GV-a

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Općih uvjeta usluga parkiranja na uređnim javnim površinama i u javnim garažama

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

I Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

I izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

19. sjednica GV-a

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

18. sjednica GV-a

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2022. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2023. godinu

17. sjednica GV-a

Odluka o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije

Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu

Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Doma zdravlja Primorsko goranske županije u Opatiji

16. sjednica GV-a

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Odluka o usvajanju Programa zaštite divljači Grada Opatije za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine; Program zaštite divljači Grad Opatija

14. sjednica GV-a

II izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infranstrukture za 2022. godinu

13. sjednica GV
Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije

 Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije

12. sjednica GV

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u gradu Opatiji

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

11. sjednica GV

I dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022 g

I izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022 g

I izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređanja komunalne infrastrukture za 2022

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatom

Suglasnost na izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

10. sjednica GV

Odluka o grobljima na području Grada Opatije i obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja

Odluka o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

9. sjednica GV

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

8. sjednica GV

Odluka o načinu realizacije projekta modernizacije javne rasvjete na području grada Opatije led tehnologijom

7. sjednica GV

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

6. sjednica GV

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022

Program gradjenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022

Program održavanja komunalne infrastrukture.doc

Program utroška spomeničke rente za 2022

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022

5. sjednica GV

Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Odluka o povećanju temeljnog kapitala KD Autotrolej

Odluka o uvođenju naplate parkirnih mjesta s vremenskim ograničenjem

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za koncesijska odobrenja

4. sjednica GV

I. Izmjenu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Odluka o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja turističkih autobusa
I Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
I Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.

 
3. sjednica GV

Izvješće o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

27. sjednica GV-a

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima sufinanciranja troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija

26. sjednica GV-a

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2024. g

25. sjednica GV-a

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece grada Opatije za 2024. godinu

Pravilnik o financiranju, izradi i provedbi Javnih potreba u sportu

Program Grad Opatija – prijatelj djece za razdoblje od 2024. – 2030.

24. sjednica GV-a

Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2024. godinu

23. sjednica GV-a

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2023. /2024.

21. sjednica GV-a

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

18. sjednica GV-a

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Opatija

17. sjednica GV-a

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu RKJ

16. sjednica GV-a

Odluka o socijalnoj skrbi

Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2023. godinu

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2023.g

14. sjednica GV-a

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi R K Jeretov za školsku godinu 2022_2023

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Sječjeg vrtića Opatija

 
13. sjednica GV-a

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama

 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IX izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Opatija

12. sjednica GV-a

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja dr

9. sjednica GV-a

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga_

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VIII izmjene i dopune statuta Dječjeg vrtića

8. sjednica GV-a

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za OŠ Rikard Katalinić Jeretov

6. sjednica GV-a

Zaključak program javnih potreba u sportu za 2022

Izvedben plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2022

5. sjednica GV-a

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Odluka produženi boravak u Osnovnoj školi

2. sjednica GV-a

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za pedagošku god 2021./2022.

28. sjednica GV-a

Rješenje o razrješenju i izboru članice Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

27. sjednica GV-a

Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika GV-a

Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

Rješenje o izboru predsjednika GV-a i razrješenju potpredsjednika GV-a Grada Opatije

Rješenje o razrješenju člana i izboru članice Komisije za izbor i imenovanja

26. sjednica GV-a

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Rješenje o razrješenju članice i izboru člana Mandatne komisije

Rješenje o razrješenju i izboru članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Rješenje o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

24. sjednica GV-a

Odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice V. C. Emin Opatija

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

22. sjednica GV-a

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice V.C. Emin

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

Rješenje o razrješenju i izboru članice Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja

19. sjednica GV-a

Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za izbor i imenovanja

Rješenje o razrješenju i izboru članice Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

18. sjednica GV-a

Rješenje o razrješenju člana i izboru članice Odbora za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam

17. sjednica GV-a

Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin Opatija

Rješenje o razrješenju i izboru članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednice Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta za gradski list Opatija

16. sjednica GV-a

Imenovanje mrtvozornika – zaključak

Rješenje o razrješenju i izboru člana komisije za statut poslovnik i normativnu djelatnost

15. sjednica GV-a

Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Opatije

Rješenje o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Opatije

10. sjednica GV-a

Odluka o imenovanju glavne urednice gradskog lista Opatija

6. sjednica GV-a

Rješenje o imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića

Odluka o prestanku mandata v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića

5. sjednica GV-a

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije

4. sjednica GV-a

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova povjerestva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

3. sjednica GV-a

Odbor za međunarodnu međužupanijsku međugradsku i međuopćinsku suradnju
Odbor za mjesnu samoupravu
Odbor za mlade
Odbor za predškolski odgoj obrazovanje i znanost
Odbor za proračun i financije
Odbor za prostorno uređenje planiranje i zaštitu okoliša
Odbor za sport i rekreaciju
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Opatija
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice
Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
Rješenje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
Uređivčački savjet za list Opatija
Etički odbor i Odbora za pitanja nacionalnih manjina.doc
Komisija za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata
Ocjenjivački sud za dodjeu javnih priznanja Grada Opatije
Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za gospodarstvo poduzetništvo i turizam
Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja

2. sjednica GV-a

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“
Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

28. sjednica GV

Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Opatije

Odluka o Izmjenama odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

Odluka o Izmjenama odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Opatije

27. sjednica GV

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2024. godini

Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu

26. sjednica GV

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

25. sjednica GV

Dopuna Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti

Odluka o područjima granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Opatije

kartografski prikaz područja mjesnih odbora

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

24. sjednica GV

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije

23. sjednica GV

Odluka o Službenom glasilu Grada Opatije

Rezolucija o proglašenju Grada Opatije sigurnim mjestom za žene

22. sjednica GV

Odluka o ispravku Odluke o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana

19. sjednica GV

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini

Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu

17. sjednica GV

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Opatije u projekt uređenje i opremanje dječjeg igrališta Pobri

16. sjednica GV

Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Opatije

Zaključak – Prihvaćanje Programa rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2023.g

14. sjednica GV

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Opatije

Odluka o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

13. sjednica GV

Odluka o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u Ivana Brozine Slovana

Odluka o preimenovanju ulice _ grafički prikaz

12. sjednica GV

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

11. sjednica GV

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

10. sjednica GV

Odluka o prihvaćanju Povelje o bratimljenju Grada Zakopana i Grada Opatije

9. sjednica GV

Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Opatije 2022. – 2027

Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2022 godini

Zaključak o dodjeli novčane pomoći Hrvatskom Crvenom križu

8. sjednica GV

Odluka o rasoređivanju sredstava proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

7. sjednica GV

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list Opatija

5. sjednica GV

Odluka o određivanju naknade za rad članova mjesnih odbora

2. sjednica GV

Izmjena etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

ARHIVA – dokumenti do lipnja 2021.

Opatija