Prostorno planiranje

Prostorno i urbanističko planiranje obuhvaća stručne poslove vezane uz izradu dokumenata prostornog uređenja definiranih zakonskom regulativom.

Prostor je vrijedan, ograničen, najčešće neobnovljiv resurs kojeg dijeli veći broj korisnika te stoga prostorno planiranje ima za cilj organizirati njegovo racionalno i optimalno korištenje.

Prostorno planiranje obuhvaća uređenje naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, mreža infrastrukturnih sustava (prometa, energetike, vodnog gospodarstva) te zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, u uvjetima prirodnih i drugih prostornih ograničenja. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/1365/17114/18 i 39/19, 98/19) propisan je sustav prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj. Sustav čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta.

Sustav je propisan tako da postoji više razina planiranja u skladu s kojima se i donose dokumenti prostornog uređenja:

– na državnoj razini dokumenti su Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, te prostorni planovi područja posebnih obilježja koji se izrađuju za područja nacionalnih parkova, parkova prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom. Ovi dokumenti su u nadležnosti Države i donosi ih Sabor Republike Hrvatske.

– prostorni planovi županija i Grada Zagreba, prostorni planovi područja posebnih obilježja čija je obveza izrade određena prostornim planom županije, odnosno Grada Zagreba, su dokumenti područne (regionalne) razine, a njihovo donošenje u nadležnosti je županijske, odnosno Gradske skupštine.

– dokumenti lokalne razine u nadležnosti su velikog grada, grada ili općine, a to su prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine te urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja dijelova njihovih područja. Dokumente lokalne razine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće za svoje područje.

Stanje u prostoru

Registar prostornih planova

Na Interent stranici Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije možete pregledati registar prostornih planova. Registar prostornih planova sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi na području Primorsko-goranske županije.  Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Vidi plan

Na stranici Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije također možete pogledati i Geoportal. Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije. 

VidiPlan je dostupan i kao mobilna aplikacija.

Prati plan

Korištenjem ovog sustava korisniku na e-mail adresu dolaze pravovremene informacije o trenutku početka izrade nekog prostornog plana, objavi i trajanju javne rasprave, lokaciji i vremenu javnog izlaganja te mjestu na kojem je moguće ostvariti uvid u prijedlog prostornog plana.

Aplikacija »PratiPlan«.

Vijesti

Vijesti, obavijesti i ostalo iz područja prostornog planiranja.

Opatija