Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Opatije je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, a članovi vijeća se biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. 
Sastav Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Opatije ima 15 članova koji dolaze iz različitih stranaka ili stranačkih koalicija ovisno o rezultatima lokalnih izbora.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Sjednice Gradskog vijeća

Najava, dnevni red i svi materijali objavljuju se u pravilu 8 dana prije sjednice, a nakon sjednice, uz materijale koji su bili na dnevnom redu, objavljuje se i zapisnik.

Radna tijela

Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela u svrhu pripreme odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga

Savjet mladih

Savjet mladih Grada Opatije je savjetodavno tijelo Grada Opatije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Financiranje političkih stranaka i članova s liste grupe birača

Gradsko vijeće donosi Odluku o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Dječje gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije.

Javnost rada

J.

Djelokrug i poslovnik

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Gradsko vijeće Grada Opatije broji 15 članova.
U samoupravom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu.
Rad Vijeća propisan je Poslovnikom.

 

Javnost rada


Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, putem oglasne ploče i mrežne stranice Grada, te objavljivanjem općih akata i drugih akata u “Službenim novinama Primorsko- goranske županije”. Osim toga Sjednice se prenose uživo na gradskom web portalu.
Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati predstavnici medija i građani, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća. Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

 

Opatija