Jedinica za unutarnju reviziju

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

 Danijel Jerman, dipl. iur.
OPATIJA 8.12.2011. GRADSKO VIJEÆE - DANIJEL JERMAN
SNIMIO: MARIN  ANIÈIÆ
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija
TEL: 051 680 105

e-mail: [email protected]

DJELOKRUG RADA

Unutarnja revizija dio je sustava unutarnjih kontrola sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (N.N. 78/15, 102/19).

Sustav unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva, kao što su: obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva te pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.

Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem.

Unutarnja revizija obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa Grada i institucija u nadležnosti ( proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu ), daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području.

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se u skladu sa:

Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja (Međunarodni standardi za profesionalno obavljanje unutarnje revizije),
Propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske – Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (N.N. 78/15 I 102/19) i Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (N.N. 42/16, 77/19) ,
Kodeksom strukovne etike unutarnje revizije u javnom sektoru (N.N. 42/16) i Metodologijom rada koje donosi ministar financija.

Akti unutarnje revizije:

Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji Grada Opatije
Strateški plan 2021. do 2023.
Godišnji plan 2021.

Opatija