Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

PROČELNICA

mr.sc. Astra Gašparini, dipl. oec.
Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Sjednica vijeća feb2023, Pro
Maršala Tita 3
HR – 51410 Opatija

TEL: 051 680 124

e-mail: [email protected]

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: 

  • sudjelovanje u izradi i koordinaciju izrade strateških dokumenata te praćenje provedbe istih, pripremu, provedbu i praćenje programa potpora gospodarstvu (uključivo i poljoprivredu), pripremu akata i ugovora o dodjeli izravnih potpora i analizu gospodarskih kretanja, vođenje evidencije o dodijeljenim potporama, izvještavanje o dodijeljenim potporama,
  • provedbu projekata namijenjenih potpori poduzetništvu, sudjelovanje u radu organizacija i drugih potpornih institucija,
  • praćenje natječaja za EU i nacionalne fondove, priprema prijava na natječaje, praćenje provedbe EU projekata te vođenje EU projekata iz nadležnosti odjela, potpora ostalim upravnim tijelima kod realizacija EU projekata iz njihove nadležnosti,
  • razvoj i održavanje geoinformacijskog sustava Grada, izradu i održavanje informatičkih rješenja i drugih aplikacija za rad upravnih tijela, održavanje baze podataka, nabavu i održavanje informatičke opreme, telefonije, interneta, kamera i optičke infrastrukture,
  • informatičku podršku u radu upravnih odjela te potporu poslovnim procesima Grada, održavanje mrežne stranice Grada i adresa elektroničke pošte,
  • postupke javne nabave (izrada planova nabave, vođenje registra ugovora, izdavanje narudžbenica, postupci jednostavne nabave, otvoreni postupci javne nabave)
  • standardizaciju i normizaciju poslova, vođenje baze podataka o razvojnim projektima Grada i EU projektima na području Grada,
  • pripremu odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga rada ovog upravnog odjela, osiguranje primjene propisa iz djelokruga rada ovog upravnog odjela, suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

PLAN RADA 

Organizacijska shema Odjela po poslovima i kontakti

POMOĆNIK PROČELNICE

Robert Urek, dipl. iur.

tel. 051 680 119

e-mail: [email protected]

SAVJETNICA ZA STRATEŠKI RAZVOJ, GOSPODARSTVO, STANDARDIZACIJU I NORMIZACIJU

mr. sc. Biserka Čerina Barić, dipl. oec.

tel. 051 680 148

e-mail: [email protected]

obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije, sudjeluje u pripremi proračuna i izvršenja istog. Sudjeluje u izradi dokumenata strateškog planiranja, sudjeluje u pripremi prijava na nacionalne fondove, vodi i kordinira poslove standardizacije i normalizacije u okviru ISO normi.

SAVJETNICA ZA JAVNU NABAVU

Gordana Jenuš, dipl. oec.

tel. 051 680 152

e-mail: [email protected]

provodi postupke javne nabave, surađuje s drugim upravnim tijelima u pripremi dokumentacije za provedbu postupka javne nabave. Sudjeluje u postupku javne nabave gradskih ustanova, izrađuje opće akte iz područja javne nabave. Vodi evidencije i sastavlja izvješće o provedenim postupcima javne nabave te obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA JAVNU NABAVU

Tanja Grbac, dipl. oec.

tel. 051 680 116

e-mail: [email protected]

provodi postupke javne nabave, surađuje s drugim upravnim tijelima u pripremi dokumentacije za provedbu postupka javne nabave. Sudjeluje u postupku javne nabave gradskih ustanova, vodi evidencije i sastavlja izvješće o provedenim postupcima javne nabave te obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA FONDOVE EU I NACIONALNE FONDOVE

Natali Iskra, mag. oec.

tel. 051 

e-mail: [email protected]

prati domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova, sudjeluje u pripremi i izvršenju proračuna. Sudjeluje u izradi prijava te pripremi projekata za prijavu na natječaj za financiranje od strane europskih i drugih fondova, sudjeluje u izradi dokumenata strateškog planiranja te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

Armen Gurguška, dipl. iur.

tel. 051 680 158

e-mail: [email protected]

predlaže i provodi gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva, surađuje u izradi proračuna za programe poticaja gospodarstvu te izvršenja istog. Sastavlja nacrte i prati izvršenje ugovora, vodi evidencije, sastavlja izvješća o učincima provedbe programa, prati analize gospodarskih kretanja na području Grada te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO

Tomislav Lesinger, dipl. oec.

tel. 099 526 92 94

e-mail: [email protected]

predlaže i provodi gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva, surađuje u izradi proračuna za programe poticaja gospodarstvu te izvršenja istog. Sastavlja nacrte i prati izvršenje ugovora, vodi evidencije, sastavlja izvješća o učincima provedbe programa, prati analize gospodarskih kretanja na području Grada te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

ODJELJAK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

Francesca Gržinić Kuljanac, dipl. oec., mag.inf.

tel. 051 680 161

e-mail: [email protected]

upravlja GIS sustavom Grada i pruža podršku u korištenju GIS sustava djelatnicima Grada, unosi podatke u GIS. Pruža informatičku podršku u organizaciji i održavanju gradonačelnikovog kolegija, radnih sastanaka i sjednica Gradskog vijeća. Obučava službenike kod uvođenja novoinstalirane opreme i programa. Koordinira s vanjskim suradnicima programe za potrebe pisarnice i registra nekretnina.

STRUČNI SURADNIK – PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Slobodan Juračić, ing.

tel. 051 680 160

e-mail: [email protected]

obavlja poslove projektiranja, izrade, testiranja i optimiziranja informatičkih programa. Obavlja poslove održavanja funkcionalnosti opreme i uređaja te brine o zamjeni dotrajale i nabavi nove informatičke opreme i materijala. Upravlja lokalnim i vanjskim mrežama Grada te razvija sustav nadzornih kamera. Obučava službenike kod uvođenja novoinstalirane opreme i programa.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIKU

Kristijan Mifka, mag. inf.

tel. 051 680 111

e-mail: [email protected]

obavlja poslove održavanja funkcionalnosti operativnih sustava, sistem administracije, baza podataka i uredskih programa. Koordinira s vanjskim suradnicima na programima kojima se služe djelatnici Grada. Obavlja  poslove održavanja funkcionalnosti opreme i uređaja, brine o zamjeni dotrajale informatičke opreme i nabavi nove.

Opatija