Nacionalne manjine

Predstavnici i vijeća nacionalnih manjina su sukreatori odluka u jedinicama lokalne samouprave koje se tiču interesa nacionalnih manjina, odnosno savjetodavna i konzultativna tijela koja skrbe da se pitanja koja se tiču zaštite identiteta nacionalnih manjina, ali i očuvanja i poboljšanja njihovog položaja u zajednici, nađu na dnevnom redu sjednica predstavničkih tijela lokalnih vlasti.

Težeći prvenstveno unaprjeđivanju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu, u Hrvatskoj je donesen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, kojim je između ostalog predviđeno pravo pripadnika nacionalnih manjina birati na neposrednim izborima svoje predstavnike i Vijeća. Izbore za predstavnike i Vijeća nacionalnih manjina raspisuje Vlada RH, a biraju se na mandat od četiri (4) godine.

Sukladno Zakonu u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalnih manjina. Ako na području jedinice samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalne manjine.

Zadatak vijeća i predstavnika nacionalnih manjina je predlagati Gradskom vijeću mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine, uključujući i davanje prijedloga akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu, davati prijedloge i mišljenja na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini, a koji su namijenjeni nacionalnim manjinama ili se odnose na manjinska pitanja. Program rada, financijski plan i završni račun su dokumenti koji se donose od strane vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, dok vijeće ima i svoj statut kojim se uređuju pitanja od značaja za rad vijeća.

Na području Grada Opatije djeluju:

Predsjednik: Lazar Radmanović

Zamjenik: Branko Milovanović

Članovi: Milica Aleksić, Nada Đukić, Nevenka Jurić, Slavko Milovanović, Borka Štrbac, Kosa Josić i Biljana Opačić

Predstavnica: Sonja Kalafatović

globe1
Opatija