Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova.
Građani se informiraju o radu vijeća mjesnih odbora putem objave poziva na sjednicu vijeća mjesnog odbora i zapisnika s održane sjednice. Građani mogu prisustvovati sjednici vijeća mjesnog odbora odgovarajućom primjenom čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22), vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja i prostornim kapacitetima. Sukladno Zakonu, javnost rada se ne osigurava kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama navedenog Zakona.
MJESNA SAMOUPRAVA

Popis mjesnih odbora

Adresa: Opatija, Viktora Cara Emina 3
Kontakt telefon: 097 627 0380
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Ante Štampalija
Članovi:

Rino Ravnić
Radovan Gregorović
Branko Ralić
Aleksandar Alobić
Edvin Miljević
Cvijeta Juranović

Adresa: Opatija, Maršala Tita 60
Kontakt telefon: 099 239 1498
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Zdenko Sušanj
Članovi:

Mile Maruna
Hari Priskić
Bruno Starčić
David Kurti
Lara Denona
Sanja Mišović-Kalanj

Adresa: Dobreć 20/c
Kontakt telefon: 099 239 1447
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Dr. sc. Lorena Bašan
Članovi:

Branko Vodopić
Edita Turković
Dragan Trdić
Moreno Negrić
Milan Tulman
Dijana Simončić

Adresa: Poljane 67
Kontakt telefon: 091 595 6142
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Dalibor Klanjac
Članovi:

Vanda Žiganto
Patricia Rumac
Silvija Blažić
Bruno Belasić
Dragan Kusturin
Damir Zrinšćak

Adresa: Veprinac, Tumpići 1
Kontakt telefon: 099 239 1497
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Zorica Sergo
Članovi:

Dalibor Brubnjak
Goran Hibler
Tatjana Puž
Luciano Blaženić
Rajko Ukić
Vladimir Bošnjak

Adresa: Ičići, Liburnijska 30
Kontakt telefon: 091 569 6623
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Ivan Rumac
Članovi:

Marin Starčić
Sanda Grčević
Astrid Knežević
Jelena Tuliak
Kristian Brnečić
Alessandro Žiganto

Adresa:
Kontakt telefon: 098 327 266
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Diana Milanović
Članovi:

Frano Primorac
Marko Orešković
Goran Đorđević
Ljiljana Karabaić

Adresa: Opatija, Giuseppea Verdia 23
Kontakt telefon: 091 232 5289
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Antonija Manestar
Članovi:

Marijana Crnković
Adriano Uković
Geri Smokvina
Dina Šverko

Adresa: Pobri, Pobarska cesta 3
Kontakt telefon: 099 549 8861
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Vilim Simone
Članovi:

Sindi-Ann Krbavac
Ivan Zimmermann
Boris Golubović
Darko Varljen
Danko Žitinić
Aleksandar Vignjević

Adresa: Opatija, Vrutki 6
Kontakt telefon: 098 424 400
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Biserka Lunaček
Članovi:

Marin Žepina
Klementina Seljak
Elvira Novak
Marija Sinčić
Boris Laginja
Vilma Trošelj Živanović

Adresa: Opatija, Kosićevo 7
Kontakt telefon: 098 720 489
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Branko Močibob
Članovi:

Mark Gregorić
Vladimir Brnečić
Dušan Kotur
Mladenko Carev
Željko Ružić
Stevan Čulaja

Adresa: Opatija, Joakima Rakovca 15
Kontakt telefon: 099 239 1495
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Mladen Žigulić
Članovi:

Dino Žigulić
Sanja Bedrava
Marko Ćorić
Nataša Sinčić Pejatović
Milena Jeletić
Kristian Tončić

Adresa: Opatija, Andrije Štangera 48
Kontakt telefon: 099 250 1803
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Damir Kramarić
Članovi:

Darija Žmak Kunić
Tin Žulić
Emin Mašinović
Herman Sinčić
Katarina Srdoč
Alessandra Selak

Adresa: Ika, Primorska 29
Kontakt telefon: 099 239 1496
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Igor Sablić
Članovi:

Matej Blažić
Ricardo Crnić
Radovan Trinajstić
Marino Zahej
Nereo Crnić
Branko Milovanović

Adresa:
Kontakt telefon:
E-mail: [email protected]
Predsjednik: Klaudio Gregorović
Članovi:

Luka Lučić
David Pavković
Silvano Zorzenon
Ivan Mišćenić
Dario Tominić
Željko Mikinac

Karta - obuhvat mjesnih odbora

Obuhvat mjesnih odbora po ulicama

U naselju Dobreć: Antići, Dobreć, Kožuli, Orbani, Sentinići, Cesta Lovranska Draga – brojevi 32/C, 32/I, 32/J, 32/L i 32/N

U mjestu Ika: Antona Brubnjaka, Borisa Zdrinščaka, Emila Krajcara, Primorska, Put za Brdo, Put Javorike, Stubište Vrh Ike i Viktora Cara Emina brojevi 1, 1/a do uključiv 1/d.

U mjestu Ičići: 1. maja, 43. istarske divizije, Antona Dminaka, Bana Ivana Mažuranića, Brdo, Fantovo, Liburnijska, Mornarska, Mulandovo, Omladinska, Poljanska cesta, Put Kozji breg, Put za marinu, Put za Tivoli, Put za Veprinac, Ribarski put, Stubište dr. Josipa Martinčića, Ulica bršljana, Ulica kamelija, Ulica pomoraca i Ulica ružmarina.

U mjestu Pobri: Dragi, Evićev put, Nova cesta brojevi 12A do uključiv 12F, Pobarska cesta (osim brojeva 14, 16, 18 i 18/a koji se nalaze u naselju Mihotići), Put Dukino, Put za Forticu, Put za Matulji, Put za Volosko, Put za Zupci, Pužev Breg (osim kbr. 49. koji se nalazi u naselju Mihotići), Varljenska cesta.

U mjestu Poljane: Andreti, Aničići, Babiloni, Jakusi, Korići, Ladeti, Maćuki, Menderi, Poljane, Puhari, Strmice, Sveti Petar, Šmiti, Šori i Špadići.

U naselju Opatija ulice: Dr. Matka  Laginje, Feliksa Peršića, Ive Kaline, Maršala Tita – neparni brojevi 1 do uključiv 53 i parni brojevi 2 do uključiv 76/4, Mileve Sušanj, Nova cesta – neparni brojevi 37 do uključiv 67, Prolaz Matka Brajše, Stubište Adeline del Mestri, Stubište Lipovica, Stubište Miroslava Krleže – brojevi 2, 3, 4, 5, 6 i 8, Stubište Starina, Stubište Škrbići, Stubište Tomaševac 2 i Šetalište Mate Tentora.

U naselju Opatija ulice: 9. rujna, Augusta Šenoe, Bože Milanovića, Dante Alighieria, Drage Gervaisa, Eugena Kumičića, Ive Kirigina, Jurja Dobrile, Križišće, Maršala Tita – neparni brojevi 55 do uključiv 109, parni brojevi 78 do uključiv 140/3, Mate Balote, Nikole Tesle, Nova cesta – neparni brojevi 69 do uključiv 103, Park Angiolina, Park svetog Jakova, Pave Tomašića, Poginulih hrvatskih branitelja, Radnička ulica, Stubište Borisa Papandopula, Stubište Dražica, Stubište dr. Vande Ekl, Stubište dr. Theodora Billrotha, Stubište Edite Stern, Stubište Miroslava Krleže 1, Stubište Tomaševac 1, Svetog Florijana, Viktora Cara Emina, Vjekoslava Spinčića, Vladimira Nazora i Zert.

U naselju Opatija ulice: Borisa Želea, Emila Bošnjaka, Friedricha Juliusa Schülera, Jelenkin put, Mušićevac, Nova cesta – parni brojevi 68 do uključiv 152, Put u Bregi, Put za Trbuhovac, Stubište Joakima Pilata, Stubište Juliusa Glaxa, Stubište Marušinac, Stubište Valvasora, Stubište Vincenta od Kastva, Šetalište Carmen Sylve, Ulica palmi, Veprinačkog statuta i Vrutki.

U naselju Opatija ulice: 1. istarske čete, Castel San Pietro Terme, Davorina Trinajstića, Kosićevo, Nova cesta – parni brojevi 40 do uključiv 64 i Varljenska cesta.

U naselju Opatija ulice: Antona Mihića, Antona Raspora, Dr. Maxa Josepha Örtela – brojevi 1, 3, 5 i 7, Maršala Tita – parni brojevi 198 do uključiv 236 i neparni 141 do uključiv 191, Nova cesta – neparni brojevi 123 do uključiv 131 i parni brojevi 212 do uključiv 258, te Stanka Jurdane.

U naselju Opatija ulice: Dr. Ante Mandića, Dr. Ivana Pošćića parni brojevi 8 i dalje i neparni 17 do uključiv 33, Giuseppea Verdia, Ivana Matetića Ronjgova, Kvarnerska cesta – parni brojevi 36 do uključiv 44, Matuljska cesta – brojevi 1 do uključiv 17, Nova cesta – parni brojevi 4 do uključiv 38 (osim brojeva 12A do uključiv 12F koji se nalaze u Pobrima) te neparni brojevi 1 do uključiv 25, Pavlovac, Put uz Dol – parni brojevi 6 do uljučiv 20 i neparni 19 do uključiv 23, Rikarda Katalinić Jeretova – parni brojevi 2 do uključiv 16, Stubište Baredine – brojevi 3, 10/1 i 10/2,  Tošina i Vinka Zamlića.

U naselju Opatija ulice: Dr. Maxa Josepha Örtela – brojevi 2, 4, 9, 11, 13 i 15,  Joakima Rakovca, Maršala Tita – parni brojevi 142 do uključiv 196 i neparni 111 do uključiv 139, Nova cesta – parni brojevi 154 do uključiv 210/a i neparni 105 do uključiv 119, Park Margarita, Put Slavići, Put Vrutki, Put za Plahuti, Stubište Baredi, Trg Vladimira Gortana, Velog Jože i Veprinački put.

U naselju Opatija ulice: Andrije Štangera, Brajdica, Črnikovica, dr. Andrije Mohorovičića, dr. Ivana Poščiča – neparni brojevi 1 do uključiv 15 i parni brojevi 2 do uključiv 6, Nova cesta – neparni brojevi 27 do uključiv 35, Obala F. Supila, Put uz Dol  – neparni brojevi 1 do uključiv 17, te parni brojevi 2 i 4, Rikarda Katalinić Jeretova – neparni brojevi 1 do uključiv 31 i parni brojevi 18 do uključiv 24, Skradinj, Stubište Baredine – brojevi 1, 2, 4 i 6, Stubište Ivana Zavidića, Stubište Ljube Kuntarića, Stubište Rikarda Katalinić Jeretova, Stubište Stari put i Vološćanskih kapetana.

U naselju Veprinac: Balači, Boni, Falalelići, Gašparići, Guštići, Jurovići, Kalina, Katinići, Kolavići, Lučetići, Pehji, Perinići, Slavići, Stari grad, Šavroni, Šimetići, Škalnice, Škofi, Travičići, Tumpići, Vas, Vedež, Vlašići, Zagrad, Zatka i Zubinići, i naseljima Vela Učka (Vela Učka i Poklon) i Mala Učka.

Opatija