Statut

Statutom se uređuju obilježja Grada Opatije.

Statutom se uređuju javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Opatije.

Opatija