Savjet mladih

Savjet mladih Grada Opatije je prvi puta osnovan Odlukom Gradskog vijeća Grada Opatije na sjednici održanoj 29. svibnja 2007. godine. Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih, prema Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14):

 1. raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
 2. u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
 3. putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 4. sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 5. potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 6. predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
 7. po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
 8. potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 9. obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. 

Savjet mladih Grada Opatije se sastoji od sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Valentina Dukić (zamjenik Janko Jardas) Udruga „Kulturni front“
Mateo Gruban (zamjenica Petra Josipović) Društvo „Naša djeca“
Nika Laginja (zamjenik Aleks Prpić) Udruga „Žmergo“
Karla Vurić (zamjenik Lovro Kostelić) GDCK Opatija
Ena Knežević Tončinić (zamjenica Nina Šarković) SDP
Niko Zeoli (zamjenica Petra Banić) SDP
Luka Zorić (zamjenica Eva Gartner) SDP

Odluke i akti (Grada Opatija i RH)

 1. Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/14)
 2. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/07)
 3. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 47/09)
 4. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 5/12)
 5. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/14)
 6. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 7. Vlada Republike Hrvatske (2009) – Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
 8. Vlada Republike Hrvatske (2002) – Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. godine

Razni međunarodni akti koji se odnose na mlade iz Europske unije i svijeta

 1. UN konvencija o pravima djeteta (0-18)
 2. UN World Programme for Action for Youth (2010) (od 15 do 24)
 3. UNESCO (2002): Mainstreaming the needs of youth – Youth Vulnerability, Youth Co-ordination Unit of the Bureau of Strategic Planning United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris;
 4. United Nations (2006): Social Policy and Development Division – Guide to the Implementation of the World Programme of Action for Youth, 2006, New York
 5. Europska komisija (2009) An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering (Commission communication – 2009)
 6. European Council (2009) : The EU Youth Strategy 2010 – 2018. Brussels
 7. European Council (2005) : The European Youth Pact, Brussels
 8. Vijeće Europe (2010) Council resolution on a renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)
 9. Europska komisija i Vijeće (2012) 2012 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-18)
 10. Europska komisija (2011) EU Indicators in the Field of Youth
 11. Europska komisija (2007) Youth in Acton Programme (2007 – 2013)
 12. Commission of the European Communities (2001): White Paper 2001, Brussels
 13. Commission of the European Communities: Youth Report 2009., 2009, Brussels
 14. ERYICA (2004) : Europska povelja o informiranju i savjetovanju mladih, Bratislava
Program za 2020.
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN SAVJETA MLADIH GRADA OPATIJE ZA 2020. GODINU  
CILJ OSTVARITI PARTNERSKU SURADNJU S KLJUČNIM DIONICIMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
AKTIVNOSTI
 1. Radni sastanci sa stručnim službama Grada Opatije
 2. Dopisi ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova i predstavnicima udruga
 3. Upoznavanje suradnika s Programom rada i financijskim planom rada Savjeta mladih za 2020. godinu
500 kuna
CILJ OSTVARITI PARTNERSKU SURADNJU SA SAVJETIMA MLADIH U HRVATSKOJ I SLIČNIM TIJELIMA U INOZEMSTVU
AKTIVNOSTI
 1. Sudjelovanje članova na nacionalnim konferencijama i koordinacijama savjeta mladih
 2. Održati bilateralne sastanke sa savjetima mladih iz cijele Hrvatske pa i bližeg inozemstva
 3. Dogovoriti zajedničke projektne aktivnosti
5.000 kuna
CILJ POTICATI POZITIVNO OKRUŽENJE ZA DIJALOG MLADIH S DONOSITELJIMA ODLUKA
AKTIVNOSTI 15.000 kuna
 1. Konferencija ,,pljuni istini u oči”
 2. hackathon po područjima Lokalnog programa za mlade
CILJ ZAGOVARATI POTREBE MLADIH
AKTIVNOSTI
 1. Promocija i pomoć pri apliciranju mladih za stipendije, subvencioniranje prijevoza, jednokratne pomoći kod novorođenčadi i ostalo
 2. Analiza proračuna i davanje amandmana na isti
 3. Sudjelovanje na sjednicama Gradskog vijeća
500 kuna
CILJ USVOJITI LIBURNIJSKE PRIMJERE DOBRE PRAKSE
AKTIVNOSTI 2.000 kuna
Okrugli stol za članove savjeta mladih sa šireg područja
CILJ POTICATI PREPOZNATLJIVOST I MEDIJSKU VIDLJIVOST AKTIVNOSTI SAVJETA MLADIH
AKTIVNOSTI
 1. izrada promotivnih materijala Savjeta mladih Grada Opatije
 2. Na Mrkat s članovima savjeta – edukativna radionica na Gradskoj tržnici – „Mrkatu“
5.000 kuna
OSTALI TROŠKOVI 7.000 kuna
UKUPNO 35.000 kuna
Ovim Programom određene su temeljne smjernice, aktivnosti i financijski plan rada V. saziva Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu. Osim navedenih aktivnosti, članovi Savjeta mladih će se uključivati i aktivno sudjelovati na edukacijama i javnim raspravama o problemima koje se tiču mladih u okolici i drugim gradovima. Također, članovi Savjeta mladih će u navedene aktivnosti nastojat uključivati i druge mlade kao i druge savjete mladih i provoditi informiranje javnosti u okvirima svoje web i Facebook stranice te medija. U toku godine članovi Savjeta mladih aktivno će sudjelovati u aktivnostima koje se tiču Lokalnog programa za mlade i osnivanja Info centra za mlade Grada Opatije kao i u daljnjim aktivnostima vezanih za provedbu projekta startup inkubatora za kreativne turističke inovacije – HUBBAZIA.   Savjet mladih Grada Opatije zadržava pravo na promjenu aktivnosti iz Programa rada, uz postojanje opravdanih razloga.

KONTAKT

Maršala Tita 3 HR - 51410 Opatija

VIJESTI

Grad za mlade

Započela kampanja #tražise7

Kroz Žmergov lokalni info-centar za mlade, Udruga Žmergo, u suradnji s Gradom Opatijom, provodi informativnu kampanju pod nazivom #tražise7. Riječ je o online kampanji namijenjenoj

više »
Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija