Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Opatije. 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. 

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

Tijela jedinice lokalne samouprave dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. 

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. 

Plan savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2024. GODINI

Red br.

Naziv općeg akta/dokumenta

Nositelj savjetovanja

Način provedbe savjetovanja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta

1.       

Nacrt Prijedloga Odluke o  zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

2.       

Nacrt Prijedloga Odluke o načinu i uvjetima dodjele pokroviteljstva Grada Opatija

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

3.       

Nacrt Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Opatije za 2024. godinu

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

4.       

Nacrt Prijedloga Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2024. godini

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

5.       

Nacrt Prijedloga Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. godinu

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

6.       

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetsko savjetovanje

veljača

ožujak

7.       

Nacrt Prijedloga Odluke o raspolaganju nekretninama

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetsko savjetovanje

ožujak

travanj

8.       

Nacrt Prijedloga Plana razvoja Grada Opatije

za razdoblje 2022.- 2027. godine

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Internetsko savjetovanje

ožujak

travanj

9.       

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

ožujak

travanj

10.   

Nacrt Prijedloga Odluke o držanju kućnih ljubimaca

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

ožujak

travanj

11.   

Nacrt Prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2024. godinu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

ožujak

travanj

12.   

Nacrt Prijedloga Pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetsko savjetovanje

travanj

svibanj

13.   

Nacrt Prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

travanj

svibanj

14.   

Nacrt Prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

travanj

svibanj

15.   

Nacrt Prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

svibanj

lipanj

16.   

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o Savjetu mladih Grada Opatije

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetsko savjetovanje

svibanj

lipanj

17.   

Nacrt Prijedloga Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ „R. K. Jeretov“ Opatija u školskoj godini 2024./2025.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetsko savjetovanje

listopad

studeni

18.   

Nacrt Prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2025. godini

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

listopad

studeni

19.   

Nacrt Prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2025. godinu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetsko savjetovanje

listopad

studeni

 

 

PLAN SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada OpatijeUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasiječanjveljača
2.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostoraUpravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicasiječanjveljača
3.Nacrt Odluke o komunalnom reduUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicaveljačaožujak
4.Nacrt Odluke o držanju kućnih ljubimacaUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicaveljačaožujak
5.Nacrt Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godiniUpravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvoInternetska stranicaveljačaožujak
6.Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinuUpravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvoInternetska stranicaveljačaožujak
7.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninamaUpravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicaožujaktravanj
8.Nacrt Odluke o davanju stanova u najamUpravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicaožujaktravanj
9.Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika uslugaUpravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicaožujaktravanj
10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenataUpravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicasvibanjlipanj
11.Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostoraUpravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicarujanlistopad
12.Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godiniUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicalistopadstudeni
13.Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u školskoj godini 2023./24.Upravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicalistopadstudeni
14.Nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2024. godinuUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicastudeniprosinac
  1. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI  – 7. veljače 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrt prijedloga  Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić OpatijaUpravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicaveljačatravanj
2.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadiUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
3.Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješačkog puta) radnog imena „Trinajstovica“ u Opatiji u Ulicu Stojana OsojnakaUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
4.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatomUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
5.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosuUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
6.Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju šetališta Carmen Sylva zaštićenim dobrom od lokalnog značenjaUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasvibanjlipanj
7.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadaUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasvibanjlipanj
8.Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2024.-2034.Upravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicalipanjsrpanj

2. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI – 10. srpanj 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije i Nacrt prijedloga Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požaraUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasrpanjrujan
2.Nacrt prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada OpatijeUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasrpanjrujan
3.Nacrt prijedloga Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine bukeUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicakolovozlistopad
4.Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu RH na području Grada OpatijeUpravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomJavni uvidkolovozstudeni-prosinac

3. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI – 2. listopad 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrta prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija LiburnijeUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicalistopadstudeni
2.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada OpatijeUpravni odjel za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicalistopadstudeni- prosinac
3.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadiUpravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicalistopadstudeni
  1. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI

 

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumenta

Stručni nositelj

Način provedbe savjetovanja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta

1.       

Nacrta prijedloga Statuta Grada Opatije

Upravni odjel za  lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

studeni

prosinac

2.       

Nacrt prijedloga Odluke o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Opatije

Upravni odjel za  lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

studeni

prosinac

3.       

Nacrt prijedloga Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

studeni

prosinac

4.       

Nacrt prijedloga Programa “Grad Opatija- prijatelj djece” za razdoblje 2024.-2030.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetska stranica

studeni

siječanj

 

Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj siječanj
2. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
4. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica siječanj svibanj
5. Izmjene i dopune Odluke o poticanju priključivanja građana na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
6. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica travanj svibanj
7. Odluka o držanju kućnih ljubimaca Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica travanj svibanj
8. Odluka o grobljima Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica svibanj lipanj
9. Plan razvoja 2022.-2027. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
10. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u školskoj godini 2022./23. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad studeni
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
12. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad studeni
13. Proračun Grada za 2023. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica studeni prosinac
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
2. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
4. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica travanj svibanj
5. Proračun Grada za 2022. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni studeni/prosinac
8. Strategija razvoja Grada 2021.-2025. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica, radionice studeni prosinac
U postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Opatije odnosno na području obavljanja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga, posebnom odlukom propisat će se provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt akta odnosno dokumenta. Objava izvješća o savjetovanju s javnošću uslijedit će po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga. Izvješće se dostavlja donositelju akta odnosno dokumenta.
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
2. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
4. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica travanj svibanj
5. Proračun Grada za 2022. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni studeni/prosinac
8. Strategija razvoja Grada 2021.-2025. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica, radionice studeni prosinac
U postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Opatije odnosno na području obavljanja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga, posebnom odlukom propisat će se provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt akta odnosno dokumenta. Objava izvješća o savjetovanju s javnošću uslijedit će po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga. Izvješće se dostavlja donositelju akta odnosno dokumenta.
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa  Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača   ožujak
2. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
4. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica travanj svibanj
5. Proračun Grada za 2021. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni   studeni/prosinac
8. Strategija razvoja Grada 2021.-2025. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica, radionice studeni prosinac
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.  Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa  Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Ured Grada Mrežna stranica lipanj srpanj
3. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica veljača ožujak
4. Proračun Grada za 2020. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
6. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni studeni/prosinac
7. Odluka/plan urbane opreme Grada Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije  Ured Grada Mrežna stranica siječanj   veljača
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije Ured Grada Mrežna stranica ožujak travanj
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Ured Grada Mrežna stranica ožujak travanj
4. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije Ured Grada Mrežna stranica siječanj veljača
5. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica rujan listopad
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu   Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
7. Plan gospodarenja otpadom Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj/veljača ožujak
8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
9. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica siječanj veljača/ožujak
10. Izmjena i dopuna pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica ožujak travanj
11. Proračun Grada za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
12. Lokalni program za mlade Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica, radne skupine listopad/studeni studeni/prosinac
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
14. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni   studeni/prosinac
15. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica  studeni prosinac
16. Odluka/plan urbane opreme Grada Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
17. Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Javne tribine veljača ožujak
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Veljača/ožujak ožujak/travanj
19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Veljača/ožujak Ožujak/travanj
Red.br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Destinacijski akcijski plan Opatije Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica 30 dana listopad
2. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica 8 dana listopad
3. Odluka o porezima Upravi odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni
4. Proračun Grada za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica 15 dana studeni
6. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica 15 dana studeni
7. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni

Savjetovanja

Opatija