Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Opatije. 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. 

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

Tijela jedinice lokalne samouprave dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. 

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. 

Plan savjetovanja

PLAN SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumenta

Stručni nositelj

Način provedbe savjetovanja

Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja

Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta

1.       

Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša 

Internetska   stranica

siječanj

veljača

2.       

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

siječanj

veljača

3.       

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Internetska stranica

veljača

ožujak

4.       

Nacrt Odluke o držanju kućnih ljubimaca

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Internetska stranica

veljača

ožujak

5.       

Nacrt Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Internetska stranica

veljača

ožujak

6.       

Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu

Upravni odjel za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvo

Internetska stranica

veljača

ožujak

7.       

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

ožujak

travanj

8.       

Nacrt Odluke o davanju stanova u najam

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

ožujak

travanj

9.       

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetska stranica

ožujak

travanj

10.   

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetska stranica

svibanj

lipanj

11.   

Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Internetska stranica

rujan

listopad

12.   

Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Internetska stranica

listopad

studeni

13.   

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u školskoj godini 2023./24.

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Internetska stranica

listopad

studeni

14.   

Nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2024. godinu

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Internetska stranica

studeni

prosinac

 

 

Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj siječanj
2. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
4. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica siječanj svibanj
5. Izmjene i dopune Odluke o poticanju priključivanja građana na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
6. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica travanj svibanj
7. Odluka o držanju kućnih ljubimaca Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica travanj svibanj
8. Odluka o grobljima Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica svibanj lipanj
9. Plan razvoja 2022.-2027. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
10. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u školskoj godini 2022./23. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad studeni
11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
12. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad studeni
13. Proračun Grada za 2023. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica studeni prosinac
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
2. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
4. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica travanj svibanj
5. Proračun Grada za 2022. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni studeni/prosinac
8. Strategija razvoja Grada 2021.-2025. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica, radionice studeni prosinac
U postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Opatije odnosno na području obavljanja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga, posebnom odlukom propisat će se provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt akta odnosno dokumenta. Objava izvješća o savjetovanju s javnošću uslijedit će po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga. Izvješće se dostavlja donositelju akta odnosno dokumenta.
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa  Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača   ožujak
2. Izmjena Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj veljača
3. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
4. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Mrežna stranica travanj svibanj
5. Proračun Grada za 2021. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
7. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni   studeni/prosinac
8. Strategija razvoja Grada 2021.-2025. Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica, radionice studeni prosinac
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.  Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa  Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Ured Grada Mrežna stranica lipanj srpanj
3. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica veljača ožujak
4. Proračun Grada za 2020. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
6. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni studeni/prosinac
7. Odluka/plan urbane opreme Grada Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
Red. br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije  Ured Grada Mrežna stranica siječanj   veljača
2. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije Ured Grada Mrežna stranica ožujak travanj
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama Ured Grada Mrežna stranica ožujak travanj
4. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije Ured Grada Mrežna stranica siječanj veljača
5. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica rujan listopad
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu   Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica veljača ožujak
7. Plan gospodarenja otpadom Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica siječanj/veljača ožujak
8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica veljača ožujak
9. Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva i razvoja zaleđa Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica siječanj veljača/ožujak
10. Izmjena i dopuna pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica ožujak travanj
11. Proračun Grada za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica listopad/studeni studeni/prosinac
12. Lokalni program za mlade Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica, radne skupine listopad/studeni studeni/prosinac
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica listopad studeni
14. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica  listopad/studeni   studeni/prosinac
15. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica  studeni prosinac
16. Odluka/plan urbane opreme Grada Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica rujan listopad
17. Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Javne tribine veljača ožujak
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Veljača/ožujak ožujak/travanj
19. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica Veljača/ožujak Ožujak/travanj
Red.br. Naziv općeg akta/dokumenta Stručni nositelj Način provedbe savjetovanja Okvirno vrijeme provedbe savjetovanja Očekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1. Destinacijski akcijski plan Opatije Upravni odjel za prostorno uređenje Mrežna stranica 30 dana listopad
2. Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora Ured Grada Mrežna stranica 8 dana listopad
3. Odluka o porezima Upravi odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni
4. Proračun Grada za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni
5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni susta i zaštitu okoliša Mrežna stranica 15 dana studeni
6. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Mrežna stranica 15 dana studeni
7. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 2018. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Mrežna stranica 15 dana studeni

Objavljena savjetovanja

Opatija