Odluke i akti gradonačelnika

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike i druge opće akte, zaključke i rješenja kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kad, u skladu sa zakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Rješenje o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Odluka o obračunu režijskih troškova_ZORA
Plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Opatije
Odluka o određivanju zamjenika
Odluka o određivanju zamjenika u vrijeme odsutnosti gradonačelnika
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravnilnika o unutarnjem redu gradske uprave  – Sistematizacija
Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. godini
Pročišćeni tekst Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. godini 
Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a
Odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu financijsku imovinu ili sitni inventar
Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Odluka o poništenju natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Grada Opatije
Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija
Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija
Odluka o rasporedu radnog vremena i termin rada sa strankama
Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjem vrtiću Opatija
Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici “Viktor Car Emin” Opatija
Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija
Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
Izmjene Plana prijama u službu za 2020. godinu
Kolektivni ugovor za zaposlene u Festivalu Opatija
Kolektivni ugovor za zaposlenike u Gradskoj knjižnici i čitaonici “Viktor Car Emin” Opatija
Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS.CoV.2
Odluka o oslobađanju plaćanja poreza za korištenje javnih površina
Odluka potpore mladima 2020.
Odluka o odabiru korisnika stipendije “Dr. sc. Jadranko Crnić”
Odluka o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. g. (pročišćeni tekst)
Odluka o izmjeni odluke o rasporedu sredstava proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020.
Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020.godini
Plan prijma u službi za 2020. godinu

Opatija