17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 2. lipnja 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije S  A  Z  I  V  A  M               17. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   02. lipnja (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci D  N  E  V  N I    R  E D:    Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Prezentacija idejnog projekta Vatrogasnog doma Opatija i idejnog projekta Doma zdravlja Opatija       (Napomena: prezentacija ce biti dana na samoj sjednici) 2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije 2.1. Prijedlog Odluke o imenovanju pocasnim gradaninom Grada Opatije 2.2. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Opatije za životno djelo 2.3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije 3. Informacija o izvršavanju ugovora o uslugama prijevoza na županijskim linijama  i prijevozu  putnika u javnom prometu na lokalnoj liniji na podrucju Grada Opatije 4.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na podrucju Grada Opatije 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Opatije 6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Icici 7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika-Opric 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva  Parkovi d.o.o. 9. Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2014. godinu 10. Analiza stanja zaštite i spašavanja na podrucju Grada Opatije u 2014. godini i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Opatije u 2015. godini 11. Prijedlozi odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca po raspisanom natjecaju od 15. 04. 2015. 11.1. nekretnina na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1 11.2. stan na adresi A. Raspora 7 11.3. gradevinska parcela u Ulici Palme 12. Izvješce o provedenom natjecaju za prodaju stana na adresi Ika, A. Brubnjaka 4, s prijedlogom za raspisivanje novog natjecaja 13. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina: 13.1.  k.c. 784/1, kuca i dvorište, KO Icici, Icici, Brdo 2 13.2. z.c. 102/1 KO Opatija (garaža tržnica) 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (proširenje groblja Veprinac) 15. Prijedlog Odluke o utvrdivanju javnog interesa, s prijedlogom ugovora o zamjeni nekretnina za potrebe proširenja groblja Veprinac 16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za clanove vijeca mjesnih odbora 17. Prijedlog rješenja o imenovanju clana Komisije za izbor i imenovanja 18. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju clana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 19. Prijedlog zakljucka o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci 20. Prijedlog zakljucka o predlaganju suca porotnika Opcinskog suda u Rijeci 21. Informacija o utrošku sredstava proracunske rezerve za ožujak i travanj 2015. godine           Predsjednik Gradskog vijeca                                                                   Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. Izvod iz zapisnikia zapisnik

Opatija