18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 14. srpnja 2015.

18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 14. srpnja 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije S  A  Z  I  V  A  M 18. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   14. srpnja (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.   Za sjednicu predlažem sljedeci dopuna Dnevnog reda D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uredaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 2.  Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 3.  Prijedlog I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na podrucju Grada Opatije za 2015. godinu 4.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obracunu Proracuna za 2014. godinu 5.1. Prijedlog I. izmjena Proracuna Grada Opatije za 2015. godinu 5.2. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017.godine 6. Informacija o statusnim promjenama Liburnia Riviera hoteli d.d (Napomena: informacija ce biti dana na samoj sjednici) 7.  Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne, dezinsekcije,dezinfekcije i deratizacije te poslova higijenicarske službe na podrucju Grada Opatije 8. Prijedlog zakljucka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovne škole „Rikard Katalinic Jeretov“ Opatija 9. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o placi i drugim pravima gradonacelnika i zamjenika gradonacelnika iz radnog odnosa 10. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonacelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa 11.  Informacija o utrošku sredstava proracunske rezerve za svibanj i lipanj 2015.godine                Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisniika zapisnik

Opatija