20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 17. studeni 2015.

20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 17. studeni 2015.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               20. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   17. studeni (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1.  Informacija o provedbi statusnih promjena Liburnia Riviera hoteli d.d. (Napomena: informacija ce biti dana na samoj sjednici) 2. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 3.  Prijedlog I. izmjene Programa utroška  sredstava spomenicke rente za 2015. godinu 4.  Prijedlog  II. izmjene Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 5.1. Prijedlog II. izmjena Proracuna Grada Opatije za 2015. godinu 5.2. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.- 2017.godine 6.  Prijedlog Odluke o  stipendiranju ucenika i studenata 7.  Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu 8.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora 9.  Ukidanje lokacije reciklažnog dvorišta (Punta Kolova z.c. 1044/18 k.o. Veprinac) i pokretanje postupka iznalaženja nove lokacije“    Prijedlog grupe vijecnika  – Ocitovanje gradonacelnika 10.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije 11.  Revizija Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreca s revizijom        Plana zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštite 12.  Prijedlog Programa rada i financijskog plana rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2016. godinu s Prijedlogom Odluke o davanju odobrenja na Program 13.  Informacija o provedenom natjecaju za prodaju nekretnina (Ika, A. Brubnjaka 4, Icici, Brdo 2)       (Napomena: otvaranje eventualno pristiglih ponuda je 13.11.) 14. Prijedlog odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnine ( stan u Opatiji, J. Dobrile 8) 15. Prijedlog zakljucka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovne škole „Rikard Katalinic Jeretov“ Opatija  16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za clanove vijeca Mjesnog odbora Opric 17.  Informacija o utrošku sredstava proracunske rezerve za rujan i listopad 2015. godine               Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisnika zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija