24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 31. svibnja 2016.

24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 31. svibnja 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               24. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   31. svibnja (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D : Odgovori na vijecnicka pitanja 0.0.1. Dopuna dnevnog reda 24. sjednice 1. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije 1.1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo 1.2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije 2. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Djecjeg vrtica Opatija 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obracunu za 2015. godinu 4. Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za  2016. godinu 5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu 6. Prijedlog I. izmjene Programa utroška spomenicke rente za 2016. godinu 7.1. Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja sredstava za financiranje  decentraliziranih funkcija osnovnog školstva 7.2. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna  ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov za 2016. godinu 8.1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proracuna Grada opatije za 2016. i projekcije za  2017. i  2018. Godinu 8.2. Prijedlog I. izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2016. do 2018. 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na   komunalne vodne gradevine za odvodnju 10. Prijedlog zakljucka o pokretanju postupka izbora clanova i zamjenika clanova  Savjeta mladih Grada Opatije 11.1. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za 2015. godinu 11.2. Smjernice za organizaciju i razvoj Civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za razdoblje 2016. do 2019. godine 11.3. Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za 2016. godinu 12. Prijedlozi odluka o razvrgnucu suvlasnicke zajednice s tekstom za raspisivanje natjecaja 13. Informacija o utrošku proracunske rezerve za travanj 2016. 14. Pismo namjere o suradnji Grada Opatije i Liburnijskih voda d.o.o. na podnošenju Prijave za sufinanciranje projekta “Zamjena transportnog cjevovoda DN 250 VCS Opatija2 – VS Opatija3”                Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisni zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija