26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA – 12. studenog 2019.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   26. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 12. studenoga (utorak) 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                                         Fernando Kirigin, v.r.

Opatija