4. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 23. listopada 2013

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M   4. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati 23. listopada (srijeda) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci     D  N  E  V  N I    R  E D :   1.      Prijedlog Odluke o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o i temeljnog uloga Grada Opatije u tom kapitalu   2.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora           3.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije                   4.  Informacija o sudskim i upravnim postupcima vece vrijednosti u tijeku             Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. zapisnik

Opatija