Natječaj za imenovanje pročelnika UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Grada Opatije

U današnjem broju “Narodnih novina” objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom Grada Opatije (1 izvršitelj, m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Obavijest o objavi natječaja bit će objavljena u “Novom listu” dana 23.07.2022. godine.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije, je ponedjeljak – 08. kolovoz 2022. godine.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

upravlja Upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, donosi rješenja u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima kojima neposredno pretpostavljeni službenik nije pomoćnik pročelnika Upravnog odjela, izravno obavlja poslove povezane s političkim sustavom Grada te radom Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, kao i vijeća mjesnih odbora, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere, pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima te obavlja druge srodne poslove po nalogu izvršnog tijela.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 3,89, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

 

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15- ispr., 123/17, 98/19, 144/20), članci 1.- 6., 18.- 20., 39., 48., 67. do 69.a
 • Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19, 126/21) članci 1.-12., 42.-45.
 • Zakon o proračunu ( NN 144/21) članci 19. – 20., 40.- 45., 62.-64. i 145.
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) članci 2.-4., 23.-24., 40.-42., 47.-51., 71.-75., 85.-113.
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članci 1.-4., 9.-12., 35., 114.-115., 119.-123., 174.-176., 218.-221., 280.-288.
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) članci 1.-6., 33.-36.
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21) članci 1.-6., 23.-29., 33.-36. i 38.
 • Statut Grada Opatije (Službene novine PGŽ 25/09, 30/09-ispravak, 07/13, 17/13-proč. tekst, 03/18, 05/18-ispr., 11/18 – proč. tekst, 3/20 i 3/21) članci: 1.-8., 15.-18., 43., 53.-56. i članci 77.-84.
 • Odluka o raspolaganju nekretninama Grada Opatije (Službene novine PGŽ 47/09, 32/16, 6/17 – proč. tekst, 32/19, 19/21 i 20/22)
 • Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (Službene novine PGŽ 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19, 19/19-proč. tekst, 22/19-ispr., 23/19, 03/20, 06/20, 18/20, 22/20, 38/20, 42/20 i 23/21) članci 1.-7., 13., 21, 26., 34.,44.-45., 50.
 • Odluka o davanju stanova u najam (Službene novine PGŽ 30/14, 36/15, 4/19, 18/20, 33/20) članci 1.-4., 14.-16., 20., 22., 29.-32.
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (Službene novine PGŽ 25/09, 7/13, 17/13 – proč. tekst, 3/21, 24/21 – ispr., 3/22)
 • Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (Službene novine PGŽ 17/21)

 

Mrežna stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, mrežna stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: ta[email protected] .

Priloženi dokumenti

Opatija