7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 24. veljače 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije                                                              S  A  Z  I  V  A  M 7. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   24. veljace (ponedjeljak) 2014. godine u  14,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije. Za sjednicu predlažem sljedeci                                                          D  N  E  V  N I    R  E D : 1. Prijedlog zakljucka o ukljucivanju Grada Opatije u projekt e-Županija-Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže PGŽ 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickih dijelova poslovnog prostora 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 4. Izvješce o stanju zaštite od požara u 2013. godini 5. Prijedlog Odluke o ocitovanju Grada Opatije na ostvarenje prava prvokupa kulturnog dobra 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natjecaja za razvrgnuce suvlasnicke zajednice 8. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2014. godinu 9. Prijedlog Odluke o utvrdivanju Plana mreže djecjih vrtica na podrucju Grada Opatije 10. Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Rikard Katalinic Jeretov u 2014. godini 11. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za clanove IV. saziva Savjeta mladih Grada Opatije 12. Informacija gradonacelnika o imenovanim clanovima  Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. i Nadzornog odbora Liburnijskih voda d.o.o. 13. Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti na dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija 14. Informacija o utrošku sredstava iz tekuce proracunske rezerve za sijecanj 2014. godine                                                                               Predsjednik Gradskog vijeca                                                                           Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. Izvod iz zapisnika Zapisnik

Opatija