8. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 25. ožujka 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               8. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   25. ožujka (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   1.        Informacija o „slucaju“ nadogradnja hotela Kvarner Napomena: informacija ce biti dana na samoj sjednici 2.       Informacija o radu gradonacelnika za srpanj-prosinac 2013. godine 3.       Izvješce o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 4.       Izvješce o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture  za 2013. godinu 5.       Izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2013.godinu 6.       Prijedlog odluke o odabiru ponuda za prodaju nekretnina 7.       Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 8.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na podrucju Grada Opatije 9.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na podrucju Grada Opatije 10.   Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani 11.   Analiza sustava zaštite i spašavanja na podrucju Grada Opatije i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 12.   Prijedlog rješenja o imenovanju clanova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 13.   Informacija o utrošku proracunske zalihe za mjesec veljacu 2014. godine                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisnik zapisnik

Opatija