Dopuna natječaja za prodaju nekretnina

Dopuna natječaja za prodaju nekretnina

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), clanka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradonacelnika od 10.12.2018.godine, Grad Opatija donosi   DOPUNU NATJECAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA objavljenog u Novom listu, mrežnim stranicama Grada Opatije i Oglasnoj ploci Grada Opatije dana 29.11.2018.g. (dalje u tekstu:Natjecaj)   Ovom Dopunom dopunjuje se Natjecaj na nacin da se: Za nekretninu pod rednim brojem  3. tocke I Natjecaja dodaje nova napomena koja glasi:“Za predmetnu nekretninu podnesena je tužba radi utvrdenja prava vlasništva“ U tocci VI Natjecaja, iza zadnje recenice dodaje se nova koja glasi:“ Ovaj natjecaj u odnosu na nekretninu pod rednim brojem 3. tocke I Natjecaja može se poništiti i nakon isteka roka za podnošenje ponuda te zakljucenja natjecaja. U slucaju poništenja natjecaja za nekretninu pod rednim brojem  3. tocke I Natjecaja, ponude koje pristignu na objavljeni natjecaj za navedenu nekretninu nece se razmatrati, a ponuditelji ce se izvijestiti o poništenju natjecaja za prodaju.“   GRAD OPATIJA Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija