DOSTAVA UPLATNICA KOMUNALNE NAKNADE

O B A V I J E S T OBVEZNICIMA PLACANJA KOMUNALNE NAKNADE                 Poštovani,                 Tijekom iduceg tjedna zapoceti ce dostava  obavijesti i uplatnica komunalne naknade za 2013.godinu .  Iznosi kao i Rokovi dospijeca nisu se mijenjali u odnosu na 2012. godinu tako da ce: za sve prostore za  koje je predvideno mjesecno placanje biti dostavljeno 12 uplatnica sa rokom placanja po svakoj uplatnici do 15. u mjesecu za tekuci mjesec. za sve prostore za  koje je predvideno cetveromjesecno placanje biti ce dostavljene 3 uplatnice sa rokom placanja: uplatnica za 1.-4. mjesec rok je 31.03. uplatnica za 5.-8. mjesec rok je 30.07. uplatnica za 9.-12. mjesec rok  je 30.10. za sve prostore za  koje je predvideno polugodišnje placanje biti ce dostavljene 2 uplatnice sa rokom placanja : Uplatnica za 1.-6. mjesec rok je 31.05. Uplatnica za 7.-12. mjesec rok je 30.10. za sve prostore za  koje je predvideno godišnje placanje (garaže) biti ce dostavljena 1 uplatnica,a rok placanja  je 30.06.                   IZUZETNO, ROK PLACANJA OBVEZE ZA 01. i 02. MJESEC 2013. GODINE BITI CE 28.02.2013. GODINE što se  odnosi na prostore za koje se komunalna naknada placa mjesecno odnosno za koje se dostavlja 12 uplatnica.   U slucaju da nisu podmirene sve obveze iz proteklih godina, dostaviti ce se i uplatnice sa iznosom duga na dan 31.12.2012. Svi obveznici koji su u meduvremenu odnosno tijekom sijecnja i veljace podmirili dugove ili obveze za 2013.godinu, priložene uplatnice mogu zanemariti.   Uvažavajuci u potpunosti tešku situaciju u kojoj se vecina stanovništva i gospodarskih subjakata nalazi Grad je u obvezi obracunavati zatezne kamate na zakašnjela placanja  temeljem zakonskih odredbi  kao što to cine  sva druga tijela koja naplacuju javna davanja i za što je podložan nadzoru Državne revizije. Prihvacajuci sve sugestije obveznika, ove godine ce se obracunate kamate zakašnjela placanja u 2012. pribrojiti iznosu komunalne naknade na prvoj uplatnici koja dospijeva u  2013.godini.   Uslijed obrade podataka za veliki broj obveznika, ne iskljucujemo mogucnost pogreški te Vas stoga pozivamo da se, u slucaju bilo kakvih nejasnoca ili u slucaju da niste zaprimili pošiljku sa uplatnicama za 2013. godinu , javite osobno, telefonski ili putem e-maila u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ciji djelatnici stoje svakodnevno na raspolaganju. Medutim, bez obzira na poslane uplatnice podsjecamo da osnov placanja komunalne naknade predstavlja iskljucivo Rješenje o komunalnoj naknadi kojim je utvrdena mjesecna obveza, rokovi dospijeca, kao i obveza obracuna kamata na zakašnjela placanja, a sve temeljeno na Zakonu o komunalnom gospodarstvu.   Konacno, još jednom podsjecamo sve vlasnike ili korisnike prostora, odnosno obveznike placanja komunalne naknade da su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu SAMI DUŽNI PRIJAVITI NASTANAK OBVEZE KOMUNALNE NAKNADE KAO I SVE PROMJENE KOJE UTJECU NA VISINU OBVEZE ILI PROMJENU OBVEZNIKA (promjena vlasništva, površina, adresa, namjena…), kako bi se podaci mogli na vrijeme ažurirati, a time i izbjegle bilo kakvi nesporazumi odnosno štete po same obveznike.

Opatija