Dugotrajni sporovi i pitanja vlasništva najčešći problemi građana

Brojni su upiti oko  zemljišnih cestica koje su u posjedu Grada, a koje su do sada gradani koristili bez ikakve naknade. Svatko tko je zainteresiran za otkup takvih površina trebao bi Gradu Opatija poslati pismo namjere o otkupu tog zemljišta koje koristi, a koje je vlasništvo Grada. Ukoliko ono nije urbanistickim planovima predvideno kao lokacija od javnog interesa, Grad ce krenuti u proceduru za prodaju tog zemljišta putem raspisivanja javnog natjecaja.

Opatija