Gradsko vijeće Opatije: Imenovanja u no-e bez javnog natječaja, ali uz prijedlog gradskog vijeća skupštinama društava

Stoga se na sjednici Gradskog vijeca Opatije održanoj u utorak, 25. travnja pred vijecnicima našla i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju proracuna Grada Opatije za 2012. godinu,koja je na sjednici prihvacena. Vijecnici su prihvatili konacni Urbanisticki plan uredenja UPU 6 naselja Pobri, kao i Odluku o dopuni Odluke o izradi detaljnog plana uredenja Triestine (DPU 2), te Odluku o donošenju Urbanistickog plana uredenja naselja Travicici (UPU 13).   S obzirom da je Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprijecavanju sukoba interesa, kojim se brisana odredba da se za imenovanje clanova nadzornih odbora mora provesti natjecaj, pred vijecnicima se na sjednici Gradskog vijeca našla i odluka o postupku predlaganja clanova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovackih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice, kako bi se ova gradska odluka uskladila sa novim izmjenama zakona. Vijecnici su prihvatili ovu odluku, prema kojoj se više ne propisuje obvezno raspisivanje natjecaja, no ostaje  pravo Gradskog vijeca da na prijedlog gradonacelnika predloži skupštini trgovackog društva imenovanje clanova nadzornih odbora. Pritom, mora se voditi racuna da predloženi kandidati ispunjavaju zakonski propisane uvjete. Vijecnicima je prezentirano i izvješce o utrošku proracunske rezerve za mjesece veljacu i ožujak 2012.   Clanovi Gradskog vijeca obaviješteni su da na natjecaj za prodaju nekretnina objavljen u Novom listu 7. travnja 2012., i to zc.150/2 KO Volosko i zc. 1038/9 KO Veprinac, nije pristigla niti jedna ponuda, a donošenje Odluka o prodaji nekretnina Gradskom vijecu ce se predložiti za jednu od narednih sjednica.

Opatija