I N F O R M A C I J A O AKTIVNOSTIMA NA RAZVOJNOM PROJEKTU – NOVI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „VOLOSKO“ OPATIJA

I N F O R M A C I J A O AKTIVNOSTIMA NA RAZVOJNOM PROJEKTU – NOVI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „VOLOSKO“ OPATIJA

   „Izgradnjom novog doma smještajni kapaciteti u Primorsko-goranskoj županiji povecat ce se  za 14% u odnosu na postojece, a broj korisnika doma Volosko  povecat ce se sa sadašnjih 143 na 312 korisnika i stvorit ce se potrebni uvjeti za podizanje kvalitete života starih i nemocnih osoba na našem podrucju“, kazao je na konferenciji za medije održanoj u Domu Volosko prof.dr.sc. Vidoje Vujic. Ravnatelj Doma Marijan Haupert objasnio je da ce, ovisno o konkretnom arhitektonskom rješenju, buduci dom biti baziran na jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, sve sa zasebnim sanitarnim cvorovima, cime bi se znatno unaprijedila kvaliteta smještaja. „Posebna pažnja posvetit ce se smještaju dementnih korisnika i korisnika u terminalnoj fazi bolesti – palijativa (u zasebnim jedinicama, svakoj kapaciteta 12 korisnika). Sukladno trenutno važecim propisima i kadrovskim normativima, u novom Domu angažirati ukupno 146 radnika što bi, u odnosu na broj korisnika, jamcilo vrlo visoku razinu kvalitete usluga“, kazao je Haupert.   Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic podsjetio je kako se dugo prica o potrebi izgradnje novog Doma za starije i nemocne osobe, te je Grad Opatija dao poticaj bržoj realizaciji novog Doma tako što je  poklonio zemljište vrijedno preko 2 milijuna kuna Primorsko-goranskoj županiji za smještaj Doma, o cemu je sporazum potpisan u travnju 2012. “Ovo je i primjer kako udruživanjem regionalne i lokalne saouprave brže možemo stici do cilja ” naglasio je Dujmic, navevši da ce se u slucaju da se u Opatiji otvori oko novih 80 radnih mjesta nakon izgradnje novog Doma, tada Grad Opatija odreci komunalnog doprinosa.                Usporedno s aktivnostima izrade projektne dokumentacije, 25.sijecnja 2013. godine po cijeni od 4.243.499,00 kuna kupljen je dio nekretnine u vlasništvu crkvenog reda Kceri kršcanske ljubavi Sv. Vinka Paulskog, u neposrednoj blizini donjeg objekta Doma površine cca 890 m2 s cca 1.200 m2  dvorišta. U  taj objekt ce se preseliti svi korisnici iz gornjeg objekta i ostali korisnici prema stupnju pokretljivosti i potrebe za njegom. Dom je vlasnik zemljišta na kojem se planira izgradnja (to je lokacija gornjeg objekta Doma), a Grad Opatija, u svrhu formiranja cestice, darovao je dodatno Županiji zemljište površine 1.035m2, koje je Županija prenijela u vlasništvo Doma kao buduceg investitora. Time su se stvoriti uvjeti da Dom ishoduje sve potrebne dozvole za gradnju, po završetku izrade projektne dokumentacije. Za izradu projektne dokumentacije za novi Dom u Proracunu PGŽ za 2012. godinu bila su osigurana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Dio iz tih sredstava (150.000,00 kn) utrošen je za izradu idejnog rješenja. Procijenjeno je  da bi za izradu cjelokupne dokumentacije potrebne za ishodenje dozvola za gradnju, uz gore navedena sredstva, u Proracunu PGŽ za 2013. godinu osigurano je dodatnih 1.000.000,00 kuna           Dom djeluje u dva fizicki odvojena objekta: donji objekt u kojem je sjedište Doma i koji je izgraden 1890. godine i gornji objekt, izgraden 1952. godine. Izgradnjom novog doma ne bi se samo povecali smještajni kapaciteti, vec bi se ostvarile mogucnosti najoptimalnijeg rješavanja smještaja obzirom na dob i zdravstveno stanje. Time bi se stvorili potrebni uvjeti za podizanje kvalitete života starih i nemocnih osoba na našem podrucju. Razvojni projekt Novi Dom za starije i nemocne osobe „Volosko“, jedan je od strateških projekata Primorsko-goranske županije i dio je Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije za razdoblje 2009.-2013. godine te Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011-2013.

Opatija