Informacija o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2016.

Izvršenje Proracuna Grada Opatije za 2016. pokazuje da  je Grad Opatija nastavio sa pozitivnim poslovanjem i u 2016. i da je Proracun tijekom cijele proracunske godine bio stabilan i likvidan, da se kod izvršavanja Proracuna vodilo racuna o namjenskoj i odgovornoj realizaciji rashoda u okviru planiranih iznosa.  Uoceno je i da se nastavio rast prihoda Proracuna – posebice prihoda od poreza te komunalnih davanja, što ukazuje na uzlazni trend gospodarskih i socijalnih okolnosti u Gradu Opatija, receno je na današnjoj konferenciji za medije održanoj u uredu gradonacelnika Grada Opatije koja je sazvana na temu informiranja o izvršenja proracuna Grada Opatije za 2016. Na konferenciji su bili nazocni gradonacelnik Ivo Dujmic i procelnik UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije Danijel Jerman. Gradonacelnik je naglasio da je Proracun Grada Opatije za 2016. planiran u iznosu od 221.577.194 kuna ( pri cemu su tijekom proracunske godine usvojene dvije izmjene Proracuna). Ukupno je ostvarena pozitivna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 18.069.102 kuna, od kojih se 16.779.525,18 kuna odnosi se na vrijednost radova i usluga za koje su sredstva osigurana Proracunom za 2016. i koji su ugovoreni u 2016.godini.  Proracun je  realno ostvario pozitivnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 1.263.510,32 kuna, što su namjenska sredstva koja ce se iskoristiti u sektoru komunalnih usluga. U pogledu stanja imovine i obveza na dan 31.prosinca 2016. ukupna imovina Grada iznosi  736.740.919 kn, a nefinancijska imovina 391.232.240 kuna te je u odnosu na proteklu godinu povecana za 45.292.404 kn. Na dan 31.prosinca 2016. financijska imovina iznosi 345.508.679 kn, te je u odnosu na 2015.godinu viša za 9.599.711 kn, dok je Grad istoga datuma raspolagao novcanim sredstvima u iznosu od 28.873.359 kn. Uzimajuci u obzir obveze po kreditnom zaduženju Grada (obveze po kreditu za izgradnju KTC-a) kao i druge obveze (otplate po danim jamstvima Komunalcu za vodoopskrbu, kredit Opatije 21 d.o.o.za izgradnju sportske dvorane ) koje ulaze u ukupan opseg zaduženja Grada i koje dospijevaju u razdoblju 2017.-2019. godine, prema planiranim prihodima Proracuna u istom razdoblju, ukupan opseg zaduženja iznosio bi: 2017. = 11,54% , 2018. = 11,56 % , 2019. = 8,81% Sukladno Zakonu o proracunu opseg zaduženja J LS izracunava se kao iznos obveza na ime otplata kredita i/ili danih jamstava (glavnica i kamate) u odnosu na (planirane ili ostvarene) prihode Proracuna prethodne godine, umanjene za pomoci i donacije i ne smije prijeci 20%. Gradonacelnik je naglasio i da je Proracun Grada Opatije za 2016. usvojen na Gradskom vijecu i da je sa svim stavkama i opisima za što su planirane bio objavljen na portalu Grada Opatije, kao i svake godine.   Izmedu ostalog, gradonacelnik Dujmic ustvrdio je kako Grad na svome racunu s današnjim danom raspolaže sa 51 milijun kuna, što ukazuje da je i u prvih pet mjeseci nastavljen trend pozitivnog poslovanja, te naglasio da je u odnosu na isti period lani – ovogodišnji proracun  zabilježio bolje rezultate i rast za oko 6 milijuna kuna.

Opatija