Izmjena pravovaljano predložene Liste i Zbirne liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora OPATIJA – KOSOVO

Izmjena pravovaljano predložene Liste i Zbirne liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora OPATIJA – KOSOVO

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                              PRIMORSKO –GORANSKA ŽUPANIJA            GRAD OPATIJA IZBORNO POVJERENSTVO GRADA OPATIJE Klasa: 013-03/15-01/02 Ur.broj: 2156-04-15-26 Opatija, 16. lipnja 2015.g.               Na osnovi clanka 9. stavak 3. i clanka 15. b. Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora (SN PGŽ 23/02, 4/03, 6/09 i 11/15), Izborno povjerenstvo Grada Opatije  dana 16. lipnja 2015.g. donosi   R J E Š E NJ E   1. Utvrduje se da je NARODNA STRANKA – REFORMISTI, nositelj liste: Sanjin Basara, odustala od liste za izbore za Vijece mjesnog odbora Opatija – Kosovo koji ce se održati 28. lipnja 2015.g. 2. Prihvaca se odustanak NARODNE STRANKE – REFORMISTI, nositelj liste Sanjin Basara od izbora za Vijeca mjesnog odbora Opatija – Kosovo koji ce se održati 28. lipnja 2015.g. 3. Briše se  lista NARODNA STRANKE – REFORMISTI, nositelja liste Sanjina Basare s pravovaljano objavljenih predloženih listi za izbor clanova vijeca mjesnog odbora Opatija-Kosovo pod rednim brojem 3 4. Briše se lista NARODNA STRANKE – REFORMISTI, nositelja liste Sanjina Basare sa zbirne liste pravovaljano objavljenih predloženih listi za izbor clanova vijeca mjesnog odbora Opatija-Kosovo pod rednim brojem 7. 3.   O b r a z l o ž e nj e   Predsjednik  gradske organizacije NARODNE STRANKE – REFORMISTI, Dražen Mitrovic dao je  16. lipnja 2016.g. pisanu izjavu da povlaci listu za clanove vijeca MO Opatija-Kosovo, te je riješeno kao u dispozitivu.                                                              PREDSJEDNICA IZBORNOG POVJERENSTVA                                                                                    Helena Masaric, v.r.       ZAKLJUCAK

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija