Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

                     SUDIONIK U PRIJEDLOG OCITOVANJE STOLNO TENSKI KLUB OPATIJA 08 U slucaju da država u svom proracunu bude izglasala financiranje udžbenika za ucenike osnovnih škola mislim da bi se dio tih sredstava moglo preusmjeriti i u sport. Time bi se omogucilo klubovima koji nemaju u vlasništvu nekretninu (kafic, dizalicu, vezove…) da kroz svoju djelatnost organizaciju kampova, natjecanja iznajmljivanju rekvizita budu oslobodeni troškova korištenja dvorane. Prihvaceno. S obzirom da je nakon upucivanja prijedloga Proracuna, temeljem najava iz Vlade RH i Hrvatskog Sabora, izvjesno da ce se financiranje nabavke udžbenika biti osigurano u Državnom Proracunu, Gradskom je vijecu upucen   amandman kojim je predvideno brisanje stavke za nabavku udžbenika djeci OŠ i raspored tih sredstava na druge stavke, izmedu kojih je i povecanja stavke za Javne potrebe u sportu-Redovan rad sportskih klubova. Robert Percic NK Opatija Predsjednik    Vezano za prijedlog proracuna grada Opatija za 2019 godinu primijetili smo da u proracunu nije planirano sufinanciranje klubova od posebnog znacaja za grad.  U 2018 godini grad je izdvojio 130.000 kn od cega je nogometnom klubu pripalo 100.000 kn i ženskom rukometnom klubu 30.000 Kako nam je taj iznos neophodan za egzistenciju molim Vas da se i u 2019 godini nogometnom klubu osigura isti iznos.   Takoder, primijetili smo da je ulaganje u rekonstrukciju nogometnog igrališta ponovo prolongirano i prebaceno na 2021 godinu. Od same ideje i pocetka razmišljanja o rekonstrukciji u proracunu je „pocetak radova projiciran za 2 godine“. Isto kako je pocetak rekonstrukcije projicirana 2016 godine bila u 2018, isto tako je 2019.godine projicirana za 20121. Molimo da se u projekciju proracuna za 2020 godinu uvrsti i iznos za rekonstrukciju igrališta i da se ne nastavi sa praksom prebacivanja projekcija na dvije godine od tekuce godine.   Kako nismo strucni u tumacenju proracuna i gradskih potreba ne možemo predlagati sa koje stavke da se taj iznos skine ili prebaci na novu stavku i smatramo da je to dužnost grada i gradskih vlasti.     Prijedlogom Proracuna koji je upucen Gradskom vijecu predvidena su sredstva, kao i u ovogodišnjem proracunu, za financiranje klubova od posebnog interesa ( za NK Opatija (100.000 kn. Isto je predvideno u okviru Razdjela II, Program: Javne potrebe u sportu, Aktivnost: Potpore klubovima od posebnog interesa.   Pitanja pocetka investicije rekonstrukcije Nogometnog igrališta vezano je uz dovršetak projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih pitanja te ishodenje dozvola te kao i osiguravanja izvora financiranja. Cinjenica je da je uslijed promišljanja razlicitih varijanti glede obima investicije (sa ili bez javne garaže) od strane Gradskog vijeca Grada Opatije, odgodena izrada glavnog projekta u ovoj proracunskoj godini te se narucila izrada dodatnih studija koje bi trebale razraditi više varijanti rekonstrukcije sa iskazom financijskih okvira svake od njih. Stoga je bilo nužno sve aktivnosti vezene uz investiciju pomaknuti u odnosu na važecu projekciju. Projekcijom je iznos investicije planiran na osnovi do sada izradene projektne dokumentacije. Pocetak investicije planiran je za 2021.godinu uzimajuci u obzir da ce se u 2019. planiran izrada Glavnog projekta nakon cega ce zasigurno trebati rješavati imovinsko pravne odnose trajanje kojih nije moguce dovršiti u 2019.godini te ishoditi akte o gradenju. Tek kada se riješe imovinsko pravni odnosi moguce je poceti izvoditi radove. Konacno, uzimajuci u obzir trenutne stavove vecine u Gradskom vijecu vezane uz moguce prihode Proracuna za kapitalne investicije (prodaja imovine i zaduživanje) investiciju je planirano financirati iz kredita ali tek kada se otplati dio ranije preuzetih kreditnih obveza kako bi zaduženje Grada ostalo nepromjenjivo. Kako u 2021.istice obveza na ime kredita za izgradnju vodoopskrbnog sustava (godišnje cca 3.000.000 kn tako je i planirani kredit za rekonstrukciju nogometnog igrališta planiran u 2021.godini. Na kraju isticemo da se radi o Projekciji tako da je moguce da se u radove krene i ranije ali isto tako i kasnije. Naravno da ce to ovisiti o varijanti rekonstrukcije koja u konacnici bude prihvacena i visini investicije. Kljucno je medutim da se što je prije moguce od strane Gradskog vijeca usvoji konacna varijanta kako bi se dovršila projektna dokumentacija i ishodile potrebne dozvole te osigurali izvori financiranja.     Nakon što je zatvorena javna rasprava , dana 05.12.2018. pristigao je još jedan prijedlog koji nije obraden u ovome izvješcu.                                                                                                                                                                     Gradonacelnik                                                                                   Ivo Dujmic ing.  

Opatija