Javna rasprava – Studija o utjecaju na okoliš "Dogradnja luke Opatija"

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju clanka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/156, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12 od 13. svibnja 2015. godine objavljuje pocetak   JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“       Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“ (u daljnjem tekstu: Studija) zapocet ce 16. lipnja i trajat ce do 15. srpnja 2015. godine.   Javni uvid u Studiju može se izvršiti u ulaznom holu Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.   Studija i sažetak Studije biti ce s danom pocetka javne rasprave dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://puo.mzoip.hr/.   4.   Javno izlaganje o Studiji održat ce se dana: u utorak, 7. srpnja 2015. godine, u Vili Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija, s pocetkom u 18,00 sati.   Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti       mogu se: upisati u knjigu primjedbi koja ce biti izložena na mjestu javnog uvida, dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“, te na e-mail adresu: [email protected] zakljucno s danom završetka javne rasprave.   Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani citko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.   Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i citko napisani nece se uzeti u razmatranje.   STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ –  NE-TEHNICNI SADRŽAJ INFORMACIJA O ODLUCI DA SE STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJE LUKE OPATIJA UPUCUJE NA JAVNU RASPRAVU    

Opatija