Javni poziv – izbor članova Savjeta mladih Grada Opatije

Temeljem clanka 4. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije  (SN PGŽ 8/16) i Zakljucka Gradskog vijeca Grada Opatije od 17.prosinca 2020.godine, Gradsko vijece Grada Opatije objavljuje                                                                                                                                                                                         J A V N I   P O Z I V za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije   I. Savjet mladih Grada Opatije savjetodavno je tijelo Gradskog vijeca Grada Opatije koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlucivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i znacaja za mlade, aktivnog ukljucivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.   II. Savjet mladih Grada Opatije ima sedam clanova, ukljucujuci predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.   III. Kandidati za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na podrucju Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.   IV. Pravo isticanja kandidature za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije imaju: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s podrucjem djelovanja na podrucju Grada Opatije, ucenicka vijeca srednjih škola s podrucja Grada Opatije, studentski zborovi Sveucilišta i Veleucilišta u Rijeci, podmladci politickih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sacinjavati najmanje 30 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na podrucju Grada Opatije.   V. Kandidature za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedece podatke: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, ime i prezime, datum rodenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata, ime i prezime, datum rodenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata, obrazloženje kandidatura i izjave o prihvacanju kandidature. Obrazac kandidature mora biti ovjeren pecatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim clanovima skupine (ime i prezime, datum rodenja, prebivalište/boravište, OIB).   VI. Uz obrazac kandidature prilaže se: suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate, izjava o prihvacanju kandidature te izvadak iz odgovarajuceg registra ili odgovarajuca potvrda predlagatelja, ne starije od šest mjeseci.   VII. Kandidature za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije dostavljaju se na adresu Grad Opatija, Gradsko vijece, Komisija za izbor i imenovanje, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije“ osobno u pisarnicu ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploci Grada Opatije.   VIII. Nepravovremene i nepotpune kandidature nece se uzeti u razmatranje.   IX.   Komisija za izbor i imenovanje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješce o provjeri formalnih uvjeta te utvrduje popis važecih kandidatura. Popis važecih kandidatura se sastavlja na nacin da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rodenja kandidata za clana i kandidata za zamjenika clana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za clana. Izvješce o provjeri formalnih uvjeta i popis važecih kandidatura dostavlja se Gradskom vijecu i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploci Grada Opatije.   X. Gradsko vijece na prvoj sjednici nakon objave popisa važecih kandidatura bira clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije tajnim glasovanjem na nacin i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeca.   XI. Rezultati izbora za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploci Grada Opatije.   OBRAZAC   KLASA: 602-01/20-01/07 URBROJ: 2156/01-01-20-3 Opatija, 21.prosinac 2020. godine   GRADSKO VIJECE GRADA OPATIJE Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin, v.r.      

Opatija