Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016. godini

Na temelju clanka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba, gradonacelnik Grada Opatije donosi Odluku o raspisivanju   JAVNOG POZIVA za financiranje javnih potreba u 2016.godini   Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje  javnih potreba u 2016.godini.   Prijave se podnose za sljedeca podrucja: 1.       predškolski odgoj i obrazovanje, 2.       osnovnoškolsko obrazovanje, 3.       srednjoškolsko i ostalo obrazovanje, 4.       kultura, 5.       tehnicka kultura, 6.       manifestacije, 7.       socijalna skrb i zdravstvena zaštita i 8.       ostalo   Kriteriji i prioriteti temeljem kojih ce se utvrdivati prednost prijavljenog projekta/programa su: –     uskladenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020. –     uskladenost s programskim nacelima gradskih projekata (Grad Opatija – Zdravi grad i Grad Opatija -prijatelj djece)  odnosno uskladenost s mjerama na podrucju odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa, –     usmjerenost prema potrebama korisnika s podrucja Grada Opatije i njihova ukljucenost u razvoj i pracenje, –     novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojecih problema, ukljucivanje volontera (narocito s podrucja Grada Opatije), –     suradnja s drugim udrugama i partnerima s podrucja Grada Opatije, –     osigurani resursi za provedbu projekta/programa, –     uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz podrucja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popracenost, itd.), –     financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slicno), –     uskladenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova. Za edukativne projekte/progame koji imaju isti sadržaj i ciljeve te obuhvacaju iste korisnike, prednost ima ona koji ima verificirani program ili neku od licenci (Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili neke druge institucije). Prijave za projekte i programe u sportu provest ce se u skladu sa Zakonom o sportu ( NN broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15). Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizicke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim  djelatnostima.       Prijava na javni poziv sadrži sljedecu dokumentaciju: 1.       obrasce prijave koji moraju biti tocno i u cjelosti popunjeni i ovjereni i to: Obrazac 1.         PODACI O UDRUZI Obrazac 2.         PODACI O PROJEKTU / PROGRAMU Obrazac 3.         PRORACUN PROJEKTA / PROGRAMA Obrazac 4.         IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu) Obrazac 5.         PRIJAVA POTREBE KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU PROJEKTA / PROGRAMA, Obrazac 6.         IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proracuna i proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave u 2014. i 2015.godini Obrazac 7.         OPISNO IZVJEŠCE O PROVEDENOM PROJEKTU / PROGRAMU Obrazac 8.         FINANCIJSKO IZVJEŠCE PROJEKTA / PROGRAMA   2.       preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog  upravljackog tijela, 3.       preslika ovjerenog financijskog izvješca o poslovanju ili odluku upravljackog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješca (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješca) organizacije civilnog društva za 2014.godinu, 4.       potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja (samo za tvrtke).   Zbog obveze uskladenja Statuta sa zakonskim odredbama, isti nije potrebno dostavljati uz natjecajnu dokumentaciji vec naknadno, a prije potpisivanja Ugovora o sufinanciranju.   Ujedno se može priložiti: a)      presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.), b)     zapisi, publikacije, novinski clanci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program, c)      pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave, d)     životopis voditelja projekta/programa, e)      pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl. f)       evaluacijske listice,…   Nece se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka odredenog javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješce o programu/projektu za prethodnu godinu.   Nece se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na podrucju Grada Opatije.   Korisnici i broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti ce se s raspoloživim proracunskim sredstvima.   Prijave ponuda šalju se preporucenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2016“ ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3. zakljucno s 20.studenim 2015.   Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr   Obrasci se ispunjavaju iskljucivo pomocu racunala.   Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 680-142, 680-146, 680-145 ili na e-mail [email protected], [email protected], [email protected]     GRAD OPATIJA

Opatija