Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

Na temelju clanka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16 i 101/17) i clanka 10. Odluke o porezima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 37/11, 05/12 i 07/13)                                                                   GRAD OPATIJA                     UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI priopcuje svim pravnim i fizickim osobama koje su vlasnici kuca za odmor na podrucju Grada Opatije, radi utvrdivanja poreza na kuce za odmor u 2019. godini,                         da su obvezni do 31. ožujka 2019. godine dostavit                                 PRIJAVU PODATAKA ZA UTVR?IVANJE POREZA NA KUCE ZA ODMOR                                            ZA 2019. GODINU   Clankom 25. Zakona o lokalnim porezima i clankom 8. Odluke o porezima Grada Opatije propisano je da porez na kuce za odmor placaju pravne i fizicke osobe  koje su vlasnici kuca za odmor na podrucju Grada Opatije. Kucom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kucom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruda i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti. Porez na kuce za odmor ne placa se na kuce za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti. Visina poreza na kuce za odmor iznosi 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i placa se jednom godišnje. Prema clanku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima i clanku 10. Odluke o porezima Grada Opatije obveznici poreza na kuce za odmor dužni su do 31. ožujka tekuce godine dostaviti podatke o kucama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrdivanje poreza te novi vlasnici kuca za odmor. Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrdivanje poreza, predvidene su novcane kazne za prekršaj  i to za fizicke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano clankom 56. stavak 1. tocka 4.  i  clankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima. OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrdivanje poreza na kuce za odmor za 2019. godinu može se preuzeti na Web stranici Grada Opatije: http://www.opatija.hr/hr/obrasci/porezi/ Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrdivanje poreza na kuce za odmor za 2019. godinu sa popratnom dokumentacijom (vlasnicki list ili kupoprodajni ugovor) potrebno je dostaviti poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 6, 51410 Opatija ili na e-mail: [email protected] . Za sve upite  o prijavi podataka za utvrdivanje poreza na kuce za odmor za 2019. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/680-140 ili na e-mail: [email protected] .                                                                                  

Opatija