Javni poziv za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016. godini

Javni poziv za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016. godini

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i clanka 8.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   JAVNI POZIV za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016.godini   1.      Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti za sportske manifestacije u 2016.godini.   2.      Javni poziv raspisuje se u okviru Programa Javnih potreba u sportu, a prema raspoloživim financijskim sredstava proracuna za potpore malih vrijednosti u iznosu 60.000 kuna.   3.      Kriteriji i prioriteti temeljem kojih ce se utvrdivati prednost prijavljenog projekta/programa su: ·         uskladenost sa Strategijom razvoja Grada Opatije 2014-2020., ·         usmjerenost prema potrebama korisnika s podrucja Grada Opatije i njihova ukljucenost u razvoj i pracenje, ·         novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojecih problema, ukljucivanje volontera (narocito s podrucja Grada Opatije), ·         suradnja s drugim udrugama i partnerima s podrucja Grada Opatije, ·         osigurani resursi za provedbu projekta/programa, ·         uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz podrucja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Opatije (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popracenost, itd.), ·         financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slicno), ·         uskladenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.   4.      Na Javni poziv se mogu prijaviti udruge te pravne i fizicke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj.   5.      Nece se razmatrati ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješce o programu/projektu za prethodnu godinu. Nece se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na podrucju Grada Opatije.   6.      Javni poziv bit ce do kraja 2016. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proracunskih sredstava za ovu namjenu.   7.      Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi gradonacelnik u roku od 15 dana od dana zaprimljene prijave.   8.      S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Grad ce, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o financiranju, potpisati ugovor o financiranju.   9.      Prijave se šalju preporucenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA POTPORE MALIH VRIJEDNOSTI“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija na obrascu koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti tocno i u cijelosti popunjen i ovjeren.   10.  Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije, www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, Maršala Tita 3, Opatija.   11.  Ovaj Javni poziv objaviti ce se na oglasnoj ploci i web stranici Grada Opatije.     Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing.  

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija