Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

KLASA: 132-01/15-01/04 URBROJ: 2156/01-04/01-16-01 Opatija, 28. travnja 2016. godine               Procelnica Ureda Grada, sukladno potrebi prijma polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Opatije,  na temelju clanka 12. Pravilnika o strucnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, strucnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 34/08, 6/11 i 43/11, u nastavku: Pravilnik), dana 28. travnja 2016. godine objavljuje     JAVNI POZIV za prijam polaznika strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa                 Primaju se polaznici strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje do 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to: 1) u Ured Grada: – jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili  strucnog specijalista novinarske, politološke, kroatisticke, pravne ili ekonomske struke uz poznavanje engleskog jezika (na poslove odnosa s javnošcu) – jedan polaznik srednje strucne spreme (srednjoškolsko obrazovanje u cetverogodišnjem trajanju) upravne ili ekonomske struke (na poslove uredskog poslovanja) 2) u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: – jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista društvene ili humanisticke struke (na poslove društvenih djelatnosti) – jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista ekonomske ili pravne struke (na poslove utvrdivanja i naplate prihoda) 3) u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša: – jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista gradevinske ili arhitektonske struke (na tehnicke poslove) – jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista pravne struke (na komunalno- pravne poslove) 4) u Upravni odjel za prostorno uredenje: – dva polaznika stupnja obrazovanja magistra struke ili strucnog specijalista gradevinske ili ekonomske struke (na poslove prostornog uredenja i potpore razvojnim projektima)     Ostale informacije: Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u clancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11, u nastavku: ZSN).               Cilj strucnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Opatiji  je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga strucnog ispita, u skladu sa clankom 93. ZSN- a. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim novcane pomoci i troška prijevoza koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga strucnog ispita (prvi put), a postoji mogucnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit ce uredene ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.               Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje do sada nisu završile strucno osposobljavale u trajanju od godine dana  u smislu clanka 93. ZSN- a, odnosno clanka 59. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14, u nastavku: ZOR).                           Prijavama je potrebno priložiti:             –  kratki životopis,             – presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde o završenom studiju kojom se potvrduje ispunjavanja uvjeta stupnja obrazovanja (strucne spreme) i struke,             – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)             – izvornik vlastorucno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz clanka 15. i clanka 16. ZSN- a te da kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije završio strucno osposobljavanje u trajanju od godine dana u smislu clanka 93. ZSN-a, odnosno clanka 59. ZOR- a  (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),             – presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starija od tri mjeseca, – presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana, ne starija od mjesec dana,             – presliku potvrde ili elektronicki zapis o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje cime kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.               Od odabranog kandidata bit ce zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi koji su dostavljeni u obliku preslike.               Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN- a o postupku prijma u službu. Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete te cija je prijava pravodobna i potpuna bit ce pozvani na intervju putem e- maila i telefonskim pozivom, a procelnici upravnog tijela u koje se polaznici primaju odlucit ce hoce li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o cemu ce kandidati biti pravodobno obaviješteni.               Usmena provjera poznavanja engleskog jezika s kandidatima za poslove odnosa s javnošcu bit ce provedena na intervjuu.                Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naziv mjere “Rad i staž i prijevoz”- strucno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Kandidati koje odabere Grad bit ce predloženi Zavodu a ugovori ce biti sklopljeni s onim odabranim kandidatima cije ukljucenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.             O mjeri “Rad i staž i prijevoz” informacije se mogu pronaci na web stranici Grada Opatije www.opatija.hr, s poveznicom na web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.                Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za strucno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.               Podnositelji prijava obavezno naznacuju za koje se poslove prijavljuju a ukoliko se žele prijaviti za rad na više poslova iz ovog javnog poziva, podnose samo jednu prijavu sa traženim prilozima uz napomenu za koje se poslove prijavljuju.             Podnositelji prijava naznacuju e-mail adresu i kontakt telefon na koje, u slucaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka prijma polaznika strucnog osposobljavanja za rad.               Nepotpune i nepravodobne prijave nece biti razmatrane. Kandidati ce o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz clanka 12. stavka 4. uvodno oznacenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte ce biti vracena dokumentacija priložena prijavi. Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektronicke pošte, na adresi: [email protected] .             Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada), web stranici Grada Opatije i na oglasnoj ploci Grada Opatije.   PROCELNICA    Helena Masaric, dipl. iur., univ. spec. polit., v.r.

Opatija