Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Javno savjetovanje oko nacrta prijedloga o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Javno savjetovanje otvoreno je do 09. studenog 2015. godine. Sve primjedbe sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu vjera.ljubanovic@gmail.com   Obrazloženje: Tijekom trajanja zakupnog odnosa pojedini zakupci, u više navrata, obracali su se Gradu Opatija zahtjevima za odobrenje podzakupa prostora za korist banaka kao potencijalnih pozakupnika koji su zainteresirani za postavljanje bankomata cime žele svoju uslugu približiti gradanima. Treba istaknuti da je clankom 38. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14 i 32/14), zakupnicima zabranjeno davanje poslovnog prostora ili njegovog dijela u podzakup ili na korištenje fizickim i pravnim osobama nekim drugim pravnim poslovima, ali je istim clankom utvrdena mogucnost gradonacelnika da odobri davanje cijelog ili dijela poslovnog prostora u podzakup u taksativno navedenim slucajevima. Nacrtom prijedloga Odluke previda se mogucnost davanja u podzakup i u slucajevima davanja dijela prostora za postavu bankomata, iskljucivo s ciljem obogacivanja ponude gradanima i posjetiteljima Opatije.  Obzirom na otežane uvjete poslovanja u sadašnjoj ekonomskoj situaciji predlažemo da se  i za 2016. godinu pristupi izradi Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora kojom bi bilo utvrdeno da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekuci mjesec u 2016. godini, pocev od mjeseca sijecnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%. Istovjetna Odluka bila je donijeta u 2012., 2013., 2014, i 2015. godini  i pokazala se poticajnom mjerom na nacin da je zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i pridonijela je urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu. Iz financijskih podataka razvidno je da mjesecna obveza punog iznosa zakupnine iznosi prosjecno 722.130,82 kuna, što svedeno na godišnju razinu iznosi 8.665.548,00 kuna. Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesecno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesecno ostvario manje prihode u iznosu od 72.213,00 kuna ili na godišnjoj razini 866.556,00  kuna. Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su znacajna, predlažemo donošenje izmjene Odluke kako bi se našim zakupcima ovom olakšicom i u 2016. godini pomoglo u prevladavanju  teške gospodarske situcije. Više informacija možete doznati klikom na link  Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija