Kolegij gradonačelnika 4. listopada

Na zahtjev pojedinih Mjesnih odbora na današnjem Kolegiju gradonačelnika ponovno je razmatran Prijedlog odluke o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije. Predloženo je da se isplaćuje naknada za rad za prisutnost na sjednici VMO-a i to maksimalno 250,00 kuna za predsjednika i 150,00 kuna za člana mjesečno. Vijeća mjesnih odbora dužna su dostaviti zapisnike sa sjednica Gradu Opatiji koji će biti objavljeni na službenim mrežnim stranicama. Na naknadu bi imali pravo isključivo oni članovi Vijeća mjesnih odbora koji su bili prisutni na sjednici.

Grad Opatija je otvorio savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi „Rikard Katalinić Jeretov“ u tekućoj školskoj godini 2021./22. Zbog pandemije koronavirusa organizacija rada produženog boravka i u ovoj je školskoj godini zahtjevna te je usuglašena s uputama za rad HZZJZ-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Važno je naglasiti da se za roditelje, korisnike usluge ništa ne mijenja u odnosu na prošlu godinu, cijena produženog boravka i ručka ostaje ista. Jedina je novost što će produženi boravak biti organiziran kroz 12, a ne kao dosad, 11 grupa, zbog povećanog interesa za ovim programom.

Na Kolegiju je izložena analiza lokacije na kojoj bi se gradila garaža Črnikovica. Zaključeno je da je potrebno pristupiti daljnjem rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj lokaciji te da je kroz projektni zadatak potrebno razmotriti moderne trendove u gradnji suvremenih, urbanih garaža.

Opatija