Kriteriji za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih JLS za 2012/2013.

Više na http://www.djecji-vrtic-opatija.hr Grad Opatija dugotrajno sufinancira programe preškolskog odgoja u vrticima drugih gradova u okruženju, prema potrebama roditelja s podrucja Grada Opatije, pa ce tako i za pedagošku godinu 2012./2013. U nastavku je Odluka gradonacelnika o kriteriima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2012./2013., kao i potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva.     Dokumenti: Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u vrticima drugih JLS 2012/2013 OBRAZAC POTVRDA IZJAVA

Opatija