N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI “MARINO CVETKOVIĆ” U OPATIJI

Na temelju Odluke br. 2/17 o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Društva od 10.10.2017. g, direktor OPATIJA 21 d.o.o. Opatija raspisuje     N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SPORTSKOJ DVORANI “MARINO CVETKOVIC” U OPATIJI     Raspisuje se Javni natjecaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema tabelarnom prikazu kako slijedi:   Red br. ADRESA NAMJENA PROSTORA POLOŽAJ NEKRETNINE m2     ROK ZAKUPA POCETNA MJESECNA ZAKUPNINA   JAMCEVINA STANJE PROSTORA 1. Sportska dvorana „Marino Cvetkovic“ Opatija Uslužne djelatnosti, osim ugostiteljske prostor na I. katu 31,33 m2   5 godina 1.700,00 kn Jedna pocetna zakupnina uvecana za PDV Uredeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca   UVJETI NATJECAJA:    1. Rok za dostavu pisanih ponuda je 02.11.2017. g. do 16.00 sati. 2. Kontakt informacije za poslovni prostor u tabelarnom prikazu pod red. brojem od 1.      na mob: + 385 912275235 3. Poslovni prostori  mogu se razgledati svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu na mob: + 385 912275235 4. Poslovni prostor daju se u zakup na odredeno vrijeme na  5 godina. 5. Pocetni iznos mjesecne zakupnine za navedeni poslovni prostor naveden je u tabelarnom prikazu i bez PDV-a. Informacija o paušalnom dijelu režijskih troškova za navedeni prostor može se dobiti u upravi društva Opatija 21. 6. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizicke osobe – obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj. 7. Nece se razmatrati ponude: a) fizickih i pravnih osoba koji po bilo kojoj osnovi na dan zakljucenja natjecaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Opatija i Opatija 21 d.o.o. ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja obveza prema Gradu Opatija i Opatija 21, a ne pridržavaju se rokova; b) fizickih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava; c) fizickih i pravnih osoba koje ponude ne podnesu u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natjecaja. 8. Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa –  jamcevine u visini jednostrukog iznosa pocetne mjesecne zakupnine za navedeni prostor za koji daje ponudu, uvecano za PDV, na žiro racun Opatija 21 d.o.o. IBAN HR23 2360 0001 1020 4275 8, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/ s opisom placanja – sudjelovanje na natjecaju. Izabrani ponudac gubi pravo na povrat pologa u slucaju da ne zakljuci ugovor o zakupu ili prilikom zakljucenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natjecajem. Po zakljucenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja placanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja OPATIJA 21 d.o.o., koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu), 9. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponudaca koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponudaca kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda placanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova placanja, nece se razmatrati.     10. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJECAJU MORA SADRŽAVATI: 10.1.  redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natjece, 10.2. ime i prezime ponuditelja, prebivalište i OIB (za fizicke osobe-obrtnike), odnosno naziv društva, sjedište i OIB (za pravne osobe) i kontakt broj telefona i e-mail adrese; 10.3. presliku osobne iskaznice za natjecatelje fizicke osobe-obrtnike, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)  te izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra (obrtnicu) , podatke o MBO, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran, za djelatnost koja je oglašena (za fizicku osobu-obrtnika); 10.4.  original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci od datuma izdavanja iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu), podatke o MB; 10.5.  podatke o dosadašnjem radu ponuditelja, 10.6.  presliku rješenja Državnog zavoda za statistiku; 10.7.  izjavu ponuditelja da ce najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Opatija 21 d.o.o. neopozivu garanciju poslovne banke na iznos šestomjesecne zakupnine, važece za razdoblje od godine dana , s obvezom produžavanja prije njezinog isteka, za svaku slijedecu godinu dok ugovor o zakupu traje; 10.8.  izjava mora biti popracena obvezujucim pismom namjere poslovne banke da ce u slucaju da ponudac bude izabran kao najpovoljniji ponudac istom izdati neopozivu  garanciju plativu na prvi poziv u visini šestomjesecne zakupnine, važeca za razdoblje od godine dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, s obvezom obnavljanja za svaku godinu trajanja zakupa sukladno tocki 19. natjecaja, kao instrument osiguranja placanja za pravovremeno placanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška elektricne energije, vode, i ostalih usluga i naknada za korištenje uredaja i zajednickih dijelova zgrade. Obvezujuce pismo namjere banke mora vrijediti od datuma otvaranja ponuda do dana potpisivanja ugovora o zakupu odnosno najduže do dva mjeseca od dana objave natjecaja. Umjesto garancije poslovne banke, ponudac može ponuditi placanje iznosa šestomjesecne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje, 10.9.  izjavu natjecatelja da je upoznat da je društvo Opatija 21 d.o.o. kao zakupodavac ovlašteno iz osiguranja podmiriti neplacenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, 10.10.  ponudeni iznos mjesecne zakupnine uvecan za iznos PDV-a, za  poslovni prostor 10.11.  izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošcu prostora koji se daje u zakup, te izjavu da prihvaca opce uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaju suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine PGŽ br 11/12, 50/12, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16) 10.12. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da ce, ako bude izabran najpovoljnijim ponudacem, sve radove uredenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru. 10.13. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, na stariju od 30 dana; 10.14. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Grada Opatije o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana; 10.15. izjavu ponuditelja da je upoznat da poslovni prostor mora biti ureden sukladno Pravilniku o odredivanju minimalnih tehnickih uvjeta uredenja poslovnih prostora, da ce poslovni prostor preuzeti u videnom stanju, da ce ga urediti sukladno odredbama Pravilnika o odredivanju minimalnih tehnickih uvjeta uredenja poslovnih prostora te da se odrice prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li ce u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca). 10.16. izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 – podaci o solventnosti, ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogucnosti isto dostaviti, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja (samo za pravne osobe); 10.17. dokaz o izvršenoj uplati jamcevine; 10.18. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz clanka 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz tocke 15. ovog natjecaja, ne starije od šest mjeseci; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, te ovjerenu izjavu da vec jednom po provedenom javnom natjecaju nije ostvarila to pravo, koje potvrde/izjave ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana izdavanja; 10.19. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju ce ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru odnosno sadržaj i vrstu usluga koja ce se pružati, koja treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Dopuštene djelatnosti za poslovni prostor odreden je od strane Opatija 21 d.o.o. što ne iskljucuje mogucnost da su gradovi i opcine donijeli odluke o ogranicenju djelatnosti na pojedinim lokacijama i u tom slucaju Opatija 21 d.o.o. ne odgovara za posljedice zbog nemogucnosti korištenja poslovnog prostora za odredenu djelatnost. Zakupnik je dužan samostalno utvrditi prije javljanja na natjecaj da li prostor udovoljava uvjetima za obavljanje željene djelatnosti. 10.20. izjavu natjecatelja da je suglasan da se nakon primopredaje poslovnog prostora zakljuci dodatak ugovora o zakupu ako bude utvrdeno da je došlo do promjene površine poslovnih prostora. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: – najpovoljnijom ponudom smatrati ce se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natjecaja sadrži i najviši ponudeni ukupni iznos zakupnine. 11. Ponuda na natjecaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natjecaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „JAVNI NATJECAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U DVORANI „MARINO CVETKOVIC“ – NE OTVARATI“ preporucenom pošiljkom na adresu Opatija 21 d.o.o., Opatija, Maršala Tita 3 ili osobno u prijemnoj pisarnici društva na istoj adresi, najkasnije do 02.11.2017. g. do 16.00 h. 12. Ponuda za natjecaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3,  ili na recepciji sportske dvorane “Marino Cvetkovic”, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati. 13. Javno otvaranje ponuda  održat ce se dana , 06.11. 2017. g (ponedjeljak) u 12:00 h. sati u dvorani “Marino Cvetkovic” u Opatiji, u sali za sastanke – I. kat. 14. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje placati sve troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uredenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenicka renta, komunalna naknada, naknada za uredenje voda i drugo) sukladno pozitivnim propisima. 15. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtnicku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe odredene clankom 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji ako sudjeluju u javnom natjecaju i prihvate najviši ponudeni iznos mjesecne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva ako je vec jednom po provedenom javnom natjecaju ostvarila to pravo. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red izmedu tih osoba utvrduje se odgovarajucom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i clanova njihovih obitelji. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno. 16. Ako ponuditelj kojeg je ponuda najpovoljnija, na samom natjecaju ili kasnije, nakon izbora odustane od natjecaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplacene jamcevine. 17. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je pismeno pozvan na zakljucenje ugovora. 18. Na ponudeni iznos mjesecne zakupnine obracunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 19. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu predati neopozivu garanciju poslovne banke u iznosu 6 mjesecnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine važecu za razdoblje od godine dana, s obvezom produžavanja prije njezinog isteka, za svaku slijedecu godinu dok ugovor o zakupu traje ili donijeti dokaz o uplati iznosa u visini 6 mjesecnih zakupnina;. 20. Ugovor o zakupu sklopiti ce se kao ovršna isprava i potvrduje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika. 21. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedene objekte dati u podzakup. 22. Poslovni prostor, predaje se zakupniku u videnom stanju koje se utvrduje ugovorom. 23. Zakupnik je dužan poceti obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora. 24. Opatija 21 d.o.o. zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natjecajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            OPATIJA 21 d.o.o.                       Direktor                                                                                                                  Igor Štok    

Opatija