Najavljen start pilot projekta u Veprincu i Poljanama odvojenog skupljanja otpada u Opatiji

Najavljen start pilot projekta u Veprincu i Poljanama odvojenog skupljanja otpada u Opatiji

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na temu najave Operativnog plana provedbe pilot projekta odvojenog skupljanja otpada na dijelu Grada Opatije – Veprinac i Poljane. Na konferenciji su o temi govorili gradonacelnik Ivo Dujmic i direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Ervino Mrak, te bili nazocni zamjenici gradonacelnika Marina Gašparic I Fernando Kirigin, procelnik UO za komunalni sustav Grada Opatije Miljenko Ujcic,  i rukovoditelj radne jedinice „Usluge“ u Komunalcu d.o.o. Duško Kulaš. Opatija kao zeleni grad i grad zelenila, te kao lokalna samouprava koja slijedi prilagodbu regulativama EU krece s novom praksom odvojenog sakupljanja otpada, kroz pilot projekt koji starta u ožujku, prvo na podrucju Poljana i Veprinca, a kasnije ce se primijeniti na ostala gradska podrucja, nakon što se uoce i otklone nedostaci  koji se eventualno pojave u testnom periodu, odnosno za vrijeme provedbe pilot projekta, te sustav prilagodi potrebama gradana na najbolji moguci nacin. Sustav naplate odvoza smeca, dakle cijena odvoza ostaje nepromijenjena u ovoj fazi, a gradani ce dobiti posebne nove kante (dvije njih) za prikupljanje otpada, ciju je nabavku financirao Grad, tako da gradani nove kante nece placati, ali ce biti odgovorni za njih, sukus je informacija s ove konferencije za medije. Direktor Mrak istakao je da ce se pilot projekt, koji starta s primjenom 1. ožujka,  provoditi na spomenutim podrucjima koje obuhvaca 540 domacinstava. Uspostavlja se sustav odvoza otpada „od vrata do vrata“.  U slucaju oštecenja kanta za sortirano prikupljanje otpada koje ce gradani dobiti,  nabavku zamjenskih snosit ce onaj tko je odgovoran za oštecenje ( vlasnik ili komunalno društvo). Gradani ce dobiti posebne letke sa uputama, kako bi se što bolje mogli pripremiti za novi sustav odvoženja i selektiranja otpada, a koje su dostupne i preko oznacenog linka. Nakon isteka perioda provedbe pilot projekta, on ce se poceti primjenjivati i na ostale gradske dijelove, a o svim detaljima  gradani ce na vrijeme biti informirani. Gradonacelnik Dujmic  podsjetio je daje Vlada RH 2013. usvojila Zakon o održivom gospodarenju otpadom, te da je Grad Opatija 2014. usvojio Plan gospodarenja otpadom, a u 2016. starta se s ovim pilot projektom. Vrlo je važno da se na vrijeme gradani prilagode novim standardima, nacinima selektiranja u prikupljanju otpada, što umnogome može kasnije ovisiti i na formiranje same cijene placanja odvoza kolicina otpada do cije korekcije ce ovisno o tom kriteriju ocekuje se doci pocetkom rada ŽCGO Marišcina. U pogledu odvoza krupnog otpada, taj dio odvoza, receno je na konferenciji, do sada  vrlo kvalitetno obavljali su mjesni odbori. Gradonacelnik je apelirao na clanove MO-a da se i sada aktivno ukljuce u pracenje i provedbu pilot projekta, kao svojevrstan testni period, te kontroliraju provedbu ovog procesa na terenu, a o eventualnim slabostima ili manjkavostima sustava u ako do njih dode u periodu testiranja obavijeste nadležne, kako bi se novi sustav, kada se pocne primjenjivati na cijelo podrucje grada, mogao realizirati što efikasnije.     Detalji pilot projekta „Odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Opatije“   Cilj projekta Stjecanje iskustava radi uspostave cjelovitog sustava ekološkog gospodarenja komunalnim otpadom na podrucju Grada Opatije, Liburnije i zaleda uskladenog sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i najboljom europskom praksom.   Podrucje provodenja projekta: Projekt se provodi na podrucju naselja Veprinac i Poljane, na uzorku od 540 domacinstava.   Opis projekta: U skladu sa Planom gospodarenja otpadom Grada Opatije uspostavlja se sustav „od vrata do vrata“. Konkretno to znaci da svako domacinstvo dobiva na korištenje dvije posude za odvojeno skupljanje otpada, posude drži u svom posjedu (ne koristi se javna površina) a otpad se preuzima od svakog korisnika ponaosob. Pri tome se evidentira kolicina, odnosno volumen predanog otpada.   1. U posudu sive boje sa poklopcem boje magenta oznacenu naljepnicom sa uputama o postupanju sa otpadom korisnici odlažu sve korisne komponente komunalnog otpada (papir i kartonska ambalaža (novine, uredski papir, katalozi, prospekti, tanka kartonska pakiranja od npr. caja, djecje hrane, kalendari, ukrasni papir, papirnate vrecice) tetrapak, (od soka, mlijeka, umaka i sl.) plastika i plasticna ambalaža (pet, hdpe, pvc, ldpe, pp, ps – folije, vrecice, mjehurasta (blister) ambalaža, boce sredstava za cišcenje i pranje, kozmetike, prehrambena ambalaža – cašice i posude od jogurta, mlijeka, PET nepovratna ambalaža, plasticni cepovi, plasticni tanjuri i pribor za jelo, stiroporni podlošci od hrane, metalna ambalaža (konzerve, limenke)). Ovaj dio otpad predaje se koncesionarima na daljnju oporabu                                                                                              .  2. U posudu sa sivim poklopcem, takoder oznacenu natpisom i uputama odlaže se sav preostali nekorisni otpad. Ovaj dio otpada predaje se u ŽCGO Marišcina na daljnju obradu. Pražnjenje posuda vrši se jednom sedmicno, prema utvrdenom rasporedu koga ce korisnici dobiti prilikom preuzimanja posuda.   Posude Korisnici ce potrebe odlaganja otpada dobiti na korištenje posude kapaciteta 40, 60, 90, 120 ili 240 litara. Utvrdeni su tzv. „higijenski minimumi“, velicina najmanje kante koju korisnik u sustavu mora imati da bi ista zadovoljila minimalne kriterije za odlaganje otpada. Korisnik ima mogucnost odabira vece posude na vlastiti zahtjev. Postojece posude koji se uglavnom nalaze na javnoj površini postepeno se povlace.   Rok uspostave pilot projekta: Pilot zapocinje 1.3.2016. godine a puna funkcionalnost bit ce uspostavljena do kraja 3. mjeseca do kada ce svi korisnici na navedenom podrucju zaprimiti svoje posude.   Placanje naknade korisnika usluge za vrijeme trajanja projekta: Korisnici usluge ce do uspostave sustava na citavom podrucju placati naknadu za zbrinjavanje otpada prema kao i ostali korisnici van Pilot projekta. Nakon uspostave naknada ce se placati prema volumenu predanog otpada, i to samo za nekorisnu frakciju komunalnog otpada. Cijena ce se sastojati od fiksnog dijela kojim se pokrivaju troškovi sustava i varijabilnog dijela koji ce ovisiti o kolicini predanog otpada i cijeni odlaganja u ŽCGO Marišcina. Naknada za korisnu frakciju nece se placati što je stimulans korisnicima za izdvajanje otpada pa stoga onaj tko više i bolje izdvaja placat ce manje.   Troškovi uspostave pilot projekta i financiranje: Posude koje ce biti podijeljene korisnicima u sklopu pilot projekta nabavljene su uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost, te Grada Opatije. Grad Opatija ce podmiriti i dio troškova dobave posuda koje bi inace morali platiti krajnji korisnici, i to za sve korisnike ukljucene u pilot projekt (cijena posude ovisi o velicini iste, prosjecno treba uzeti da ce za svakog korisnika Grad podmiriti cca 200,00 kuna po korisniku)“.   Edukacija Do kraja tekuceg mjeseca, odnosno od 23. do 29. veljace obavit ce se edukacija korisnika po MO. Uz skupnu edukaciju korisnici usluge ce uz posude dobiti kratke upute o nacinu odlaganja otpada. Uz edukaciju korisnici ce biti upuceni na web stranicu Komunalca d.o.o. gdje se nalaze podrobne informacije o nacinu odlaganja otpada. Tijekom trajanja Pilot projekta pomažemo korisnicima savjetima, a u situacijama gdje primijetimo da se otpad ne odlaže ispravno ostavljamo pisanu obavijest o utvrdenome.   Pracenje tijeka projekta Predvideno je stalno pracenje Pilot projekta po svim parametrima. Iskustva sticana tijekom projekta služit ce za nadogradnju postojeceg sustava kako bi se uspostavio optimalan sistem sa cijenom usluge prilagodenoj ekonomskim prilikama u društvu.      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija