NASTAVAK INVESTICIJA I RJEŠAVANJE ODNOSA S LRH OBILJEŽILI PRVO OPATIJSKO POLUGODIŠTE

Pred vijecnicima se na današnjoj sjednici našlo polugodišnje izvješce o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2012. Kljucna situacija koja je obilježila ovaj period jest  razrješavanje odnosa u vezi dionica Liburnia Riviera Hotela d.d. pa je tako presudom Visokog upravnog suda iz lipnja konacno ispravljena nepravda ucinjena davne 1992. jer je njome poništio rješenje Hanfe, cime je nestala i obveza Grada Opatije i triju liburnijskih opcina (Matulji, Lovran, Mošcenicka Draga) za preuzimanjem svih dionica LRH d.d. „Poništenjem rješenja Hanfe, kojeg sam dobio na dan preuzimanja vlasti 5.lipnja 2009. otvorena je nova stranica u razvoju ne samo Grada Opatije, vec i cijelog liburnijskog kraja“ istakao je gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic. Aktivnosti na realizaciji najvažnih mandatnih projekata – Sportskoj dvorani „Marino Cvetkovic“, Domu umjetnosti, te izgradnji POS-ovih stanova nastavljene su sukladno planiranoj dinamici. Na dnevnom redu sjednice našlo se i izvješce o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja   Grada Opatije za 2011. Državni ured za reviziju, Podrucni ured Rijeka obavio je u razdoblju od 7. ožujka do 5. srpnja 2012. financijsku reviziju kojom su obuhvaceni financijski izvještaji i poslovanje Grada Opatije za 2011. Nalaz Državne revizije pokazuje da je poslovanje Grada Opatije u 2011. bilo izuzetno dobro, te da su otklonjene brojne nepravilnosti koje su bile iskazane u nalazu  za 2010. a da su iskazane primjedbe koje su prema nalazu utjecale na davanje uvjetnog mišljenja takvog karaktera da ne predstavljaju znacajnije nepravilnosti, a u tijeku je postupanje po dijelu naloga i preporuka. U izvješcu o izvršenju proracuna Grada Opatije za razdoblje sijecanj-lipanj 2012.koje su vijecnici prihvatili, razvidno je iz podataka da je u tom periodu ostvaren višak prihoda od 66.579,16 kuna. Izvršenje pokazuje da je u prvom polugodištu ove godine gradski proracun bio stabilan buduci su se prihodi, posebno od poslovanja, zadovoljavajuce ostvarili te da su se rashodi izvršavali u okviru planiranih iznosa. No, bez obzira na ove pozitivne pokazatelje, treba uzeti u obzir  opca društvena kretanja i ukupne gospodarske pokazatelje u zemlji, koji ukazuju da je teže ocekivati nastavak pozitivnih pokazatelja.  Stoga je i nadalje potrebna racionalnost u raspolaganju sredstvima proracuna, ali i spremnost na daljnje smanjenje standarda. U narednom razdoblju bit ce nužno maksimalno se angažirati kako bi se planirani prihodi ostvarili, posebice oni od prodaje imovine i prava gradenja. Usvojen je i plan vodnih gradevina za razdoblje  2012.-2014., kao i odluka o prodaji nekretnine u KO Volosko (zc 1038/9) po pocetnoj cijeni od 2.660.253,50 kuna, , i to putem oglašavanja prodaje javnim natjecajem ( uvecano za troškove objave natjecaja.)  Gradsko vijece prihvatilo je prijedlog da se za ravnateljicu Gradske knjižnice i citaonice „Viktor Car Emin“ imenuje Suzana Šturm-Kržic na mandat od cetiri godine. Takoder, na sjednici je prihvaceno imenovanje Marina Starcica,kao novog clana u Odbor za financije i proracun Gradskog vijeca.

Opatija