Natječaj za davanje u zakup javnog tunelskog skloništa u miru

Na temelju clanka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/06), Povjerenstvo za provedbu javnog natjecaja na temelju Odluke gradonacelnika Grada Opatije raspisuje     N A T J E C A J ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU                 Predmet zakupa je dio javnog tunelskog skloništa u Opatiji, s ulazom na parkingu Tržnica, u površini od 44 m2.                –    stanje prostora: prema videnju. Izabrani ponuditelj dužan je sklonište urediti  i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku bez prava na povrat sredstava,             –    namjena: skladište ambalaže,             –    pocetni iznos mjesecne zakupnine – 27,00 kn/m2 uvecano za iznos PDV-a,             –    trajanje zakupa: 5 godina, odnosno do stupanja na snagu pocetka primjene odgovarajucih zakonskih i podzakonskih propisa koji ureduju podrucje zaštite i spašavanja, ukoliko bi odredbe tih propisa bitno izmijenile postojeci zakupni odnos.   PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:               – osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizicke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe, preslik rješenja Državnog zavoda za statistiku),             –  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja, –  dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti,             –  opis djelatnosti koja ce se obavljati, – dokaz o uplati jamcevine u visini jednostrukog iznosa pocetne mjesecne zakupnine uvecano za iznos PDV-a. Izabrani ponudac gubi pravo na povrat pologa u slucaju da ne zakljuci ugovor o zakupu. Jamcevina najpovoljnijeg ponuditelja uracunava se u naknadu za korištenje prostora. – izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da ce, ako bude izabran najpovoljnijim ponudacem, sve radove uredenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.               Jamcevina se uplacuje u korist Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000, model  HR68 7811-OIB uplatitelja za fizicke i pravne osobe.   KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:               – najpovoljnijom ponudom smatrat ce se ponuda ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu zakupa, ako svi ostali elementi ponude udovoljavaju uvjetima natjecaja. Sklonište se može pogledati dana 09. travnja (utorak) 2019. godine u vremenu od 9,00 do 9,30 sati kao i izvršiti uvid u zapisnik o stanju i opremljenosti skloništa.             DOSTAVLJANJE PONUDA:               – pisane ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom “ZA NATJECAJ – ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNOG TUNELSKOG SKLONIŠTA U MIRU Povjerenstvu za provedbu javnog natjecaja  – NE OTVARATI”, najkasnije u roku od 5 dana od dana objave natjecaja.             Ponuda za natjecaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 – 14,00 sati.             Javno otvaranje ponuda održat ce se dana 17. travnja (srijeda) 2019. godine u 13,00 sati, u vijecnici Grada Opatija, M.Tita 3.             Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana obavijesti o izboru preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu.             Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu, ugovor ce se sklopiti sa sljedecim najpovoljnijim ponuditeljem.             Ugovor o zakupu mora se sklopiti kao ovršna isprava, a trošak ovrhe podmiruje zakupnik.             Na natjecaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji u cijelosti nemaju na dan podnošenja ponude podmirene obveze prema Gradu Opatiji.                                                                                                   GRADONACELNIK                                                                                                   Ivo Dujmic, ing.  

Opatija