Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju clanka 16. Odluke o stipendiranju ucenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13, 17/13, 3/18, 5/18-ispravak) i Odluke od 12.10.2019. godine Gradonacelnik Grada Opatije raspisuje   N A T J E C A J ZA DODJELU STIPENDIJA UCENICIMA I  STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021.   I. Grad Opatija dodjeljuje cetiri vrste stipendija, i to: 1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha, 2. stipendije temeljem imovinskog statusa, 3. stipendije za deficitarna zanimanja i 4. stipendije za poslijediplomski sveucilišni studij cijim se završetkom stjece akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.   Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim ucilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim ucilištima izvan Republike Hrvatske.   II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti ucenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveucilišnog studija te preddiplomskog strucnog i specijalistickog diplomskog strucnog studija koji ispunjava sljedece uvjete: – da je državljanin Republike Hrvatske, – da ucenik/student ima prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima, – da svi clanovi zajednickog domacinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, – da je postigao opci uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za ucenike II. razreda srednje škole, i to:             – ucenik u visini prosjecne ocjene 4,5 i više             – student u visini prosjecne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0  i više za svaku akademsku godinu na visokom ucilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.   Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti ucenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveucilišnog studija te preddiplomskog strucnog i specijalistickog diplomskog strucnog studija koji ispunjava sljedece uvjete: – da je državljanin Republike Hrvatske, – da ucenik/student ima prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima, – da svi clanovi zajednickog domacinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, – da je postigao opci uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za ucenike II. razreda srednje škole, i to:             – ucenik u visini prosjecne ocjene 4,0 i više             – student u visini prosjecne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom ucilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine – da zadovoljava barem jedan od sljedecih uvjeta:             – da je clan domacinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamcenu minimalnu naknadu,             – da su prihodi za jednoclano domacinstvo do 2.650,00 kn, dvoclano domacinstvo do 3.500,00 kn, troclano domacinstvo do 4.250,00 kn, cetveroclano domacinstvo do 5.000,00 kn, a ako domacinstvo ima više od 4 clana, cenzus prihoda za svakog se  clana uvecava za 600,00 kuna             Prihodom se smatra iznos prosjecnog mjesecnog prihoda domacinstva ostvarenog (isplacenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a cine ga sva sredstva koja domacinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi nacin. Pod clanovima zajednickog domacinstva, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braca i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privreduju ili ostvaruju prihode na drugi nacin i troše ih zajedno.   Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti ucenik i student koji ispunjava sljedece uvjete: – da je državljanin Republike Hrvatske, – da ucenik/student ima prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima, – da svi clanovi zajednickog domacinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, – da je ostvario opci uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosjecne ocjene 3,5 i više i – da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.   Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:   Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program Kuhar/ica Konobar/ica Slasticar/ka Pekar/ica Mesar/ica Vozac/ica motornog vozila Zidar/ica Stolar/ica Tesar/ica Limar/ica Keramicar/ka-oblagac/ica CNC operater/ka Bravar/ica Monter/ka suhe gradnje Soboslikar/ica licilac/teljica dekorater/ka Vodoinstalater/ka Zavarivac/ica Automehanicar/ka Autoelektricar/ka   Cetverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program Medicinska sestra/tehnicar opce njege Dentalni/a asistent/ica Sveucilišni studij Racunarstvo Strojarstvo Elektrotehnika Medicina Farmacija Rehabilitacija Logopedija Brodogradnja Gradevinarstvo Fizika i matematika – nastavnicki smjer Matematika – nastavnicki smjer Matematika i informatika – nastavnicki smjer Socijalni rad Socijalna pedagogija Biologija i kemija – nastavnicki smjer Geografija – nastavnicki smjer Glazbena pedagogija Geodezija i geoinformatika Kineziologija – nastavnicki smjer Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Veterina   Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveucilišni studij cijim se završetkom stjece akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedece uvjete: – da je državljanin Republike Hrvatske, – da student ima prebivalište na podrucju Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima, – da svi clanovi zajednickog domacinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije, – da je student poslijediplomskog sveucilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosjecne ocjene 4,0 i više te – kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajucom dokumentacijom.   III. Prijave se podnose  na obrascima koji se mogu podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije. – Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. ŠKOLSKI/AKADEMSKI USPJEH – Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. IMOVINSKI STATUS –  Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. DEFICITARNA ZANIMANJA – Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUCILIŠNI STUDIJ     IV. Pristupnici za dodjelu stipendija uz prijavu prilažu sljedece dokumente:   TABLICA PRIKAZA UVJETA I POTREBENE DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA         R.BR. UVJET POTREBAN PODATAK/ DOKUMENTACIJA PODNOSITELJ 1 Državljanstvo Republike Hrvatske   Svi 2 Prebivalište na podrucju Grada Opatije za podnositelja i ostale clanove zajednickog domacinstva Izjava o clanovima zajednickog domacinstva                                          OIB za sve clanove zajednickog domacinstva – na predvidenom OBRASCU     Svi 3 Redoviti ucenik/student Potvrda o upisu u školu/visoko ucilište za školsku/akademsku godinu 2020/2021. Svi 4 Student poslijediplomskog studija Preslika diplome posljednjeg prethodno završenog studija i/ili rješenje o akademskom priznavanju inozemne diplome Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij 5 Prosjek ocjena Preslika svjedodžbe/prijepis ocjena u prethodne dvije školske/akademske godine, odvojeno po godinama             *ucenici II. razreda srednje škole – preslika svjedodžbe prethodne školske godine Svi, osim podnositelja prijave za stipendiju za poslijediplomski studij 6 Prosjek ocjena Prijepis ocjena svih godina prethodno završenih studija, odvojeno po godinama Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij 7 Ostvareni ECTS bodovi Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodne dvije godine studija, odvojeno po godinama (ukoliko nije navedeno na prijepisu ocjena) Studenti 8 Socijalni uvjet Rješenje o pravu na zajamcenu minimalnu naknadu Podnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa 9 Uvjet prihoda  – Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za 2019. i 2020. godinu – za sve clanove zajednickog domacinstva                                                                                                                  – dokaz o ostvarenim prihodima u posljednjih 12 mjeseci – 10/2019-9/2020 (potvrda o isplacenim placama, potvrda o isplacenim mirovinama, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda škole/ucilišta – ovisno o statusu osobe) – za sve clanove zajednickog domacinstva                                                      Podnositelji prijave za stipendije temeljem imovinskog statusa 10 Visina školarine Potvrda o visini školarine Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij 11 Studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine Izjava ili druga odgovarajuca dokumentacija Podnositelji prijave za stipendiju za poslijediplomski studij   DODATNA DOKUMENTACIJA   12 Postignuca tijekom obrazovanja Priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja, sudjelovanju na znanstvenim i strucnim projektima i skupovima, objavljenim znanstvenim i strucnim radovima, preporuka nastavnika i drugo   13 Doprinos zajednici Potvrda o volonterskom radu      *za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod    Radi utvrdivanja potrebnih cinjenica moguce je tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti. V. Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije, ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slucaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.   VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natjecaj za stipendije”. Rok za dostavu prijave na natjecaj je 15 dana od dana objave natjecaja na web stranici Grada Opatije.   VII. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku nece se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraca se podnositelju prijave.   VIII. Obradu prijava pristiglih na natjecaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonacelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava. Gradonacelnik utvrduje konacne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata. Konacna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploci i na web stranici Grada Opatije.   IX. Gradonacelnik ce u Odluci o dodjeli stipendija odrediti konacan broj stipendija koje ce se dodijeliti.     KLASA: 604-01/20-01/5 URBROJ: 2156/01-03-20-3 Opatija, 19.10.2020.   GRADONACELNIK Ivo Dujmic, ing., v.r.

Opatija