Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 34/15), članka 44. Statuta Grada Opatije (”Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i Odluke od 04.10.2021. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

               N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I  STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

 1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha,
 2. stipendije temeljem imovinskog statusa,
 3. stipendije za deficitarna zanimanja i
 4. stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

– učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

– student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

– da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

– da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

– da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,5 i više i

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

 • Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program
  • Bravar / bravarica
  • Tesar / tesarica
  • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
  • Zidar / zidarica
  • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
  • Kuhar / kuharica
  • CNC operater / CNC operaterka
  • Konobar/konobarica
  • Slastičar / slastičarka
  • Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima / rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima
  • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
  • Mesar / mesarica
  • Zavarivač / zavarivačica
  • Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka
  • Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica
  • Automehatroničar/automehatroničarka
  • Pekar / pekarica
  • Stolar / stolarica
  • Fasader/fasaderka
  • Automehaničar / automehaničarka
  • Vodoinstalater / vodoinstalaterka
  • Autoelektričar / autoelektričarka
  • Limar / limarica
  • Krovopokrivač / krovopokrivačica
  • Tapetar
 • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program
  • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
  • Tehničar za mehatroniku / tehničarka za mehatroniku
 • Stručni studij
  • Sestrinstvo
 • Sveučilišni studij
  • Medicina
  • Strojarstvo
  • Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije
  • Računarstvo
  • Primijenjeno / poslovno računarstvo
  • Elektrotehnika
  • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
  • Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  • Rehabilitacija
  • Farmacija
  • Logopedija
  • Fizika i matematika; smjer: nastavnički
  • Matematika; smjer: nastavnički
  • Matematika i informatika; smjer: nastavnički
  • Građevinarstvo
  • Brodogradnja
  • Socijalni rad
  • Socijalna pedagogija
  • Biologija i kemija; smjer: nastavnički
  • Geografija; smjer: nastavnički
  • Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
  • Geografija i povijest; smjer: nastavnički
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • Glazbena pedagogija
  • Glazbena pedagogija (dvopredmetni)
  • Informacijske znanosti; smjer: bibliotekarstvo
  • Informacijske znanosti-knjižničarstvo
  • Kineziologija, nastavnički smjer
  • Geodezija i geoinformatika
  • Veterina

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

III. Prijave se podnose  na obrascima koji se mogu podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. ŠKOLSKI/AKADEMSKI USPJEH

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. IMOVINSKI STATUS

–  Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. DEFICITARNA ZANIMANJA

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

IV. Pristupnici za dodjelu stipendija uz prijavu prilažu sljedeće dokumente: VIDI POD TABLICA UVJETA I POTREBNE DOKUMENTACIJE

Radi utvrđivanja potrebnih činjenica moguće je tražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

V. Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije, ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom “Natječaj za stipendije”.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Opatije.

VII. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VIII. Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

IX. Gradonačelnik će u Odluci o dodjeli stipendija odrediti konačan broj stipendija koje će se dodijeliti.

 

KLASA: 604-01/21-01/1

URBROJ: 2156/01-03-21-4

Opatija, 07.10.2021.

 

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija