Natječaj za imenovanje pročelnika UO za financije i društvene djelatnosti

U današnjem broju “Narodnih novina” objavljen je natjecaj za imenovanje procelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije (1 izvršitelj, m/ž). Obavijest o objavi natjecaja objavljena je u današnjem broju “Novog lista”. Posljednji dan za podnošenje prijava na natjecaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije, je cetvrtak- 22. kolovoz 2019. godine.   Opis poslova radnog mjesta procelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti:  Rukovodi Upravnim odjelom, organizira i uskladuje rad Upravnog odjela, kao i suradnju s drugim upravnim tijelima, donosi rješenje u predmetima prava i obveza službenika Upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima i namještenicima koji su rasporedeni izvan Odsjeka u Upravnom odjelu, prati stanje iz djelokruga Upravnog odjela i predlaže odgovarajuce mjere, pomaže službenicima Upravnog odjela u radu na najsloženijim predmetima, obavlja druge srodne poslove po nalogu izvršnog tijela.   Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 3,89, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.   Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.   U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni inicijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati.     Izvori za pripremanje kandidata iz podrucja opce uprave, zaštite osobnih podataka, financija, društvenih djelatnosti: Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Zakon o placama u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (SN PGŽ 8/13- proc. i 39/13) Zakon o provedbi Opce uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Uredba o nacinu financiranja decentraliziranih funkcija te izracuna iznosa pomoci izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave za 2019. godinu (NN 2/19) Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (NN 55/09 i 139/10) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro koje provode udruge (NN 26/15) Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06 i 10/09) Zakon o financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave (NN 127/17) Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) Opci porezni zakon (NN 115/16 i 106/18) Odluka o porezima Grada Opatije (SN PGŽ 37/11, 5/12 i 7/13) Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18-Odl.) clanci 76.-102. Zakon o proracunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja (NN 53/13 i 94/14)  Odluka o izvršavanju proracuna Grada Opatije za 2019. (SN PGŽ 43/18) web stranica Grada Opatije www.opatija.hr     Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .   Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natjecaj.   Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.   Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka natjecajnog roka. Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu.   Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natjecaja, mogao dostaviti u obliku preslike.   Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: [email protected] .

Opatija