Natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

Natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

U današnjem broju “Narodnih novina” objavljen je Natjecaj za prijam u službu na radno mjesto viši strucni suradnik za odgoj i obrazovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodredeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti. Posljednji dan za podnošenje prijava na natjecaj je 4. rujan 2017. g. Opis poslova radnog mjesta viši strucni suradnik za odgoj i obrazovanje: Obavlja strucne i druge poslove na podrucjima predškolskog odgoja i obrazovanja, po nalogu procelnika vodi posebne programe društvenih djelatnosti, uskladuje rad s ustanovama i nositeljima programa na podrucjima za koja je zadužen te druge srodne poslove po nalogu procelnika.   Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izracun place u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Placu službenika cini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik rasporeden i osnovice za izracun place, uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaca pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.   Izvori za pripremanje kandidata iz podrucja opce uprave, predškolskog odgoja i osnovnog školstva: o   Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) clanci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c o   Zakon o opcem upravnom postupku (NN 47/09)- clanci 96.-121. o   Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) o   Odluka o uvjetima i nacinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (SN PGŽ 5/15) o   Odluka o utvrdivanju mjerila za naplatu usluga Djecjeg vrtica Opatija od roditelja-korisnika usluga (SN PGŽ 25/13 i 21/17) o   Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – procišceni tekst, 94/13,152/14 i 07/17 ) – dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje o   Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10, 55/11 i 101/13)- dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje o   Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) o   Odluka o stipendiranju ucenika i studenata (SN PGŽ 34/15)  o   Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06 i 10/09)  o   Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 8/16) o   Statut Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije (SN PGŽ 23/07 i 06/11)  o   web stranica Grada Opatije www.opatija.hr     Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .   Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natjecaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit ce objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploci Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere. U Listi kandidata koja ce biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit ce navedeni incijali kandidata, sa godinom rodenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat ce se još jedna znacajka koja ce ih razlikovati. Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektronicke pošte na koje, u slucaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natjecajnog postupka. Dopunu prijavi moguce je podnijeti zakljucno do dana isteka natjecajnog roka. Kandidat može tijekom natjecajnog postupka pisanim putem povuci prijavu.   Izabrani kandidat bit ce upucen na lijecnicki pregled (utvrdivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada. Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natjecaja, mogao dostaviti u obliku preslike. Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektronicke pošte, na adresu: danijel.jerman@opatija.hr  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija