Nove upute u cilju jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu gradske uprave

Ove su upute u skladu i sa  ciljevima gradske uprave u segmentu sustava unutarnjih financijskih kontrola da se sprijeci nastanak rizika u upravljanju javnim financijama i trošenju proracunskog novca. Prvom uputom definira se kako je za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti od 20.000 do 69.999 kuna potrebno zatražiti najmanje tri ponude, od kojih ce se onda, na temelju propisanih kriterija, birati najbolja ponuda, a odluci ce prethoditi sastavljanje zapisnika o pregledu, ocjeni i odabiru ponude. Uputa o nacinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret proracuna definira postupke unutar pojedinih odjela gradske uprave od pocetka postupka nabave do placanja po ugovoru ili narudžbenici. Novina je da ce Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti izdavati narudžbenice za sve odjele temeljem njihova zahtjeva.   Upute u integralnom obliku prenosimo u nastavku:   Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00 kuna   Clanak 1. U svrhu poštivanja osnovnih nacela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovom se Uputom ureduje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe, javne radove i javne usluge, procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna (u daljnjem tekstu nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno clanku 18. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), u daljnjem tekstu: Zakon, ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. Postupak provedbe nabave bagatelne vrijednost provode ovlašteni predstavnici odjela koje na prijedlog procelnika svakog odjela odreduje gradonacelnik. Clanak 2. Kod nabave roba, radova i usluga u vrijednosti od 20.000,00 kn do 69.999,99 kn bez PDV-a, upravna tijela, u pravilu, dužna su na dokaziv nacin (faxom, elektronskom poštom i dr.) zatražiti 3 ili više ponuda, usporediti pristigle ponude po kriteriju najniže cijene ili po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, sastaviti zapisnik o pregledu, ocjeni ponuda potpisan od ovlaštenih predstavnika i procelnika nadležnog odjela te Odluku o odobiru dostaviti na potpis gradonacelniku. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehnicke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomicnost, usluga nakon prodaje i tehnicka pomoc, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja te je u zapisniku o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu. Kod ugovaranja usluga, odredba stavka 1 ovog clanka ne primjenjuje se u dijelu prikupljanja ponuda i sastavljanja zapisnika, ukoliko je pružatelj usluga osoba ciji se odabir predlaže zbog specijalistickih strucnih znanja i posebnih okolnosti  (konzultantske, odvjetnicke, javnobilježnicke usluge, usluge obrazovanja, zdravstvene i socijalne usluge, hotelske i restoraterske usluge i sl.) kao i u slucaju provedbe nabave koja zahtijeva hitnost . Clanak 3. Kod nabave roba, radova i usluga za koje postoje izuzeci prema Zakonu o javnoj nabavi   primjenjuju se i kod nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna Odjeli koji nabavljaju robu, radove i usluge, u vrijednosti do 20.000,00 kn (bez PDV-a) isto nabavljaju putem narudžbenice ili drugog odgovarajuceg dokumenta u slucaju da posebnim aktom Grada nije uredeno drugacije. Clanak 4. Ova Uputa  stupa na snagu danom donošenja.                                                                            Gradonacelnik                                                                           Ivo Dujmic ing.                                                                                                                                                                        * Uputa o nacinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proracuna Grada Opatije   Clanak 1. Ovom se Uputom ureduje nacin i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proracuna Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Proracun). Obveze  na teret proracuna mogu se preuzeti samo za namjene i do visine utvrdene proracunom pod uvjetom da su prethodno ispunjeni uvjeti utvrdeni zakonom, Odlukama Gradskog vijeca i gradonacelnika Grada Opatije. Procelnici upravnih odjela kao i drugi službenici ovlašteni za izvršavanje proracuna dužni su redovito pratiti izvršenje Proracuna na razini Razdjela za koji su nadležni.   Clanak 2. Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge procjenjene vrijednosti 70.000,00 kuna i vece Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Odsjek za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda provodi postupak nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), a zatim – prijedlog Odluke o odabiru dostavlja Gradonacelniku na potpis – nakon izvršnosti Odluke o odabiru Odsjek za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda presliku Odluke o odabiru sa dodjeljenim brojem ugovora, sa preslikom ponude, troškovnika i drugih pripadajuch dokumenata dostavlja upravnom odjelu ili službi za koji su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu, – upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu sastavlja prijedlog ugovora, te ga dostavlja gradonacelniku na potpis – potpisan ugovor dostavlja Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti najksnije u roku od 3 dana do dana potpisa istog. – Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti objavljuje obavijest o sklopljenom ugovoru, unosi ugovor u registar ugovora te isplacuje sredstva na teret Proracuna.   Clanak 3. Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu provodi postupak sukladno Pravilniku o postupanju za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00. – upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu dostavlja Odsjeku za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda dostavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te Odluku o odbiru ponude potpisanu od strane  gradnacelnika. – Odsjek za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda dodjeljuje broj ugovora – upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu sastavlja prijedlog ugovora, te ga dostavlja gradonacelniku, – potpisan ugovor odjeli dostavljaju Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti u roku od tri dana. – Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, unosi ugovor u registar ugovora te sukladno ugovoru ili ovjerenom racunu isplacuje sredstva na teret Proracuna. – ukoliko zbog specificnosti nabave nije potrebno obveznopravni odnos urediti ugovorom, u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda treba naznaciti da se izraduje narudžbenica. U tom slucaju Odsjek za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda, izdati ce narudžbenicu (prema redosljedu iz evidencije narudžbenica)  koju potpisuje procelnik Odjela za financije i društvene djelatnosti. Clanak 4. Ukoliko se obveznopravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti manje  od 20.000,00 upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu, provodi postupak na slijedeci nacin: –              upravni odjel ili služba za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu odabire rad, robu ili uslugu po nacelu dobrog gospodarenja javnim sredstvima. –              na temelju dostavljene ponude ili drugog dokumenta od strane nadležnog odjela, Odsjek za javnu nabavu te utvrdivanje i naplatu prihoda, izdati ce narudžbenicu koju dostavlja na potpis celniku odjela za koju su u planu nabave planirana sredstva za odredenu nabavu,   Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedece podatke: •             ime i prezime, odnosno tvrtka i sjedište osobe s kojom ce se zasnovati obveznopravni odnos •             vrsta robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos •             vrijednost robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obveznopravni odnos •             pozicija Proracuna na kojoj su, za doticnu namjenu, osigurana sredstva •             evidencijski broj nabave. Clanak 5. Obveze za aktivnosti predvidene Proracunom koje nisu dio plana nabave mogu se preuzeti iskljucivo na osnovi vjerodostojne dokumentacije i u pravilu temeljem prethodno zakljucenog ugovora ili narudbenice. U slucaju kada se za odredene aktivnosti iz stavka 1. ovog clanka zakljucuje ugovor isti sastavlja nadležni odjel i dostavlja ga na potpis gradonacelniku ili celniku odjela u slucaju da je isti ovlašten za potpis od strane gradnocelnika. Po potpisu ugovor se u roku od 3 dana dostavlja Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti. U slucaju kada se za odredene aktivnosti iz stavka 1. ovog clanka izdaje narudžbenica istu  potpisuje celnik odjela nadležnog za predmetnu aktivnost ili program   Clanak 6. Ova  Uputa stupa na snagu danom donošenja i s njenm sadržajem upoznat ce se zaduženi službenici svih upravnih tijela.                                                                                                                                                                                                                              Gradonacelnik                                                                                                  Ivo Dujmic ing.

Opatija