novosti1. sjednica gradskog vijeća grada Opatije

Vijecnici Gradskog vijeca raspravljali su o Prijedlogu UPU-a naselja Poljane – Menderi – Strmice (UPU20) te vecinom glasova prihvatili Urbanisticki plan. U listopadu 2008. godine Gradsko vijece donijelo je Odluku o izradi predmetnog UPU-a, procedura prethodne rasprave održana je 8. srpnja 2009. godine, od 15. rujna do 14. listopada 2011. Održana je i javna rasprava, a 27. lipnja 2012. godine gradonacelnik je uputio Konacni prijedlog Urbanistickog plana, kojeg je izradio Urbanisticki zavod grada Zagreba tijekom 2011. i 2012. godine na donošenje Gradskom vijecu.  Informacija o poslovanju Parkova d.o.o. za 2011. godinu Direktor trgovackog društva Parkovi d.o.o. Željko Mikulandra izvijestio je vijecnike o poslovanju Društva u protekloj godini. Poslovna 2011. godina završena je s ostvarenim negativnim financijskim rezultatom, i to prvenstveno zbog negativnog poslovanja rasadnika Icici, nemogucnosti priznanja stvarne kvalifikacijske strukture zaposlenih kao i prekovremenih sati, a prava i obveze po Kolektivnom ugovoru te isplate materijalnih prava radnicima vršeni su bez umanjenja, iako je tijekom godine došlo do umanjenja programa izvršavanja predvidenih poslova. U financijskom smislu za Grad Opatiju i Opcinu Lovran u potpunosti je izvršen planirani program održavanja komunalne infrastrukture, a sve svoje obveze Društvo je izvršavalo pravovremeno. Istaknuto je da je osnovna djelatnost Društva od opceg interesa i nije orijentirana iskljucivo na stjecanje dobiti nego funkciji izvršavanja programa uredenja i održavanja parkovnih i javnih zelenih površina.   Informacija o poslovanju Opatije 21 d.o.o. za 2011. godinu O poslovanju je izvijestio direktor Mladen Sinožic koji je naglasio da su najznacajnije bile aktivnosti vezane za projekt izgradnje sportske dvorane, te dio nastavka aktivnosti vezanih za projekt Garažno poslovnog centra A. Štanger kao i aktivnosti povezanih s projektom energetske ucinkovitosti.   Informacija o poslovanju Komunalac d.o.o. za 2011. godinu Direktor Komunalca d.o.o. Ervino Mrak izvijestio je vijecnike Gradskog vijeca da je poslovna godina bila uspješna. Društvo je u svom poslovanju bilo izloženo valutnom i kamatnom riziku u dijelu preuzetih dugorocnih kreditnih ugovora. Tijekom 2011. godine Društvo je ostvarilo postavljene ciljeve i zadatke, a proteklo razdoblje obilježio je ciklus radova poput izgradnje i puštanja u probni rad Uredaja za procišcavanje otpadnih voda, povecanja broja objekata, prvenstveno crpnih stanica, uvodenje HACCP-a i standarda ISO 22.000 te rekonstrukcije i širenja vodoopskrbne mreže.   Na kraju sjednice vijecnicima je prezentirana programsko-prostorna studija kupališta Slatina.

Opatija